KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas

Tikėjimo simboliai [185-197]
Pirmas poskyris. Tikiu į Dievą Tėvą [198-421]
1 skirsnis. „Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją“ [199-421]
1 skirsnelis. Tikiu į Dievą [199-231]
2 skirsnelis. Tėvas [232-267]
3 skirsnelis. Visagalis [268-278]
4 skirsnelis. Kūrėjas [279-324]
5 skirsnelis. Dangus ir žemė [325-354]
6 skirsnelis. Žmogus [355-384]
7 skirsnelis. Nuopuolis [385-421]
Antras poskyris. Tikiu į Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų [422-682]
2 skirsnis. „Ir į Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį“ [430-455]
I. Jėzus
II. Kristus
III. Vienatinis Dievo Sūnus
IV. Viešpats
Santrauka
3 skirsnis. „Jėzus Kristus prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“ [456-570]
1 skirsnelis. Dievo Sūnus tapo žmogumi [456-483]
2 skirsnelis. „...Prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“ [484-511]
3 skirsnelis. Kristaus gyvenimo slėpiniai [512-570]
4 skirsnis. „Jėzus Kristus kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas“ [571-630]
1 skirsnelis. Jėzus ir Izraelis [574-594]
2 skirsnelis. Jėzus mirė nukryžiuotas [595-623]
3 skirsnelis. Jėzus Kristus buvo palaidotas [624-630]
5 skirsnis. Jėzus Kristus „nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių“ [631-658]
1 skirsnelis. Kristus nužengė į pragarus [632-637]
2 skirsnelis. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių [638-658]
6 skirsnis. Jėzus „įžengė į dangų ir sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje“ [659-667]
Santrauka
7 skirsnis. „Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti“ [668-682]
I. „Jis vėl garbingai ateis“
II. „Gyvųjų ir mirusiųjų teisti“
Santrauka
Trečias poskyris. Tikiu į Šventąją Dvasią [683-1065]
8 skirsnis. „Tikiu į Šventąją Dvasią“ [687-747]
I. Sūnaus ir Dvasios siuntimas kartu
II. Šventosios Dvasios vardas, apibūdinimai ir simboliai
III. Dievo Dvasia ir Žodis pažadų laikais
IV. Kristaus Dvasia laikų pilnatvėje
V. Dvasia ir Bažnyčia paskutinėmis dienomis
Santrauka
9 skirsnis. „Tikiu šventąją, visuotinę Bažnyčią“ [748-975]
1 skirsnelis. Bažnyčia Dievo plane [751-780]
2 skirsnelis. Bažnyčia – Dievo tauta, Kristaus Kūnas, Šventosios Dvasios šventovė [781-810]
3 skirsnelis. Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštališka [811-870]
4 skirsnelis. Tikintieji: bažnytinė hierarchija, pasauliečiai, pašvęstasis gyvenimas [871-945]
5 skirsnelis. Šventųjų bendravimas [šventųjų bendrystė] [946-962]
6 skirsnelis. Kristaus Motina Marija – Bažnyčios Motina [963-975]
10 skirsnis. „Tikiu nuodėmių atleidimą“ [976-987]
I. Vienas Krikštas nuodėmėms atleisti
II. Raktų galia
Santrauka
11 skirsnis. „Tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą“ [988-1019]
I. Kristaus ir mūsų prisikėlimas
II. Mirti Jėzuje Kristuje
Santrauka
12 skirsnis. „Tikiu amžinąjį gyvenimą“ [1020-1060]
I. Žmogaus individualusis teismas
II. Dangus
III. Galutinis išskaistinimas – skaistykla
IV. Pragaras
V. Paskutinis teismas
VI. Naujojo dangaus ir naujosios žemės viltis
Santrauka
„AMEN“ [1061-1065]
  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003