KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Pirmas poskyris. Tikiu į Dievą Tėvą / 1 skirsnis. „Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją“

3 skirsnelis. Visagalis

268  Iš visų Dievo savybių Tikėjimo simbolyje yra minima tik Jo visagalybė: ją išpažinti mūsų gyvenimui yra labai svarbu. Mes tikime, kad ji yra visuotinė, nes Dievas, kuris viską sukūrė,89 viską valdo ir viską gali; kupina meilės, nes Dievas yra mūsų Tėvas;90slėpininga, nes vien tikėjimu galima ją įžvelgti, mat ji „pasireiškia silpnume“ (2 Kor 12, 9)91.

„Jis daro visa, kas Jam patinka“ (Ps 115, 3)

269  Šventasis Raštas daug kartų liudija visuotinę Dievo galybę. Jis yra vadinamas: „Galingasis“ Jokūbo Dievas (Pr 49, 24; Iz 1, 24 ir kt.), „galybių Viešpats“, „narsus ir galingas“ (Ps 24, 8. 10). Dievas yra visagalis „danguje ir žemėje“ (Ps 135, 6), nes Jis juos sukūrė. Tad Jam nėra nieko negalimo,92 Jis naudojasi savo kūriniu kaip tinkamas;93 Jis yra visatos Viešpats, nustatęs jos tvarką, ir ji yra Jam visiškai pavaldi ir klusni; Jis yra istorijos Viešpats: kreipia širdis ir įvykius, kaip Jam patinka:94 „Juk Tu visad gali parodyti savo didžią jėgą, ir kas galėtų priešintis Tavo rankos galybei?“ (Išm 11, 21).

„Tu esi gailestingas visiems, nes Tu visa gali“ (Išm 11, 23)

270  Dievas yra visagalis Tėvas. Jo tėvystė ir galybė nušviečia viena kitą. Iš tiesų savo tėvišką visagalybę Jis parodo rūpindamasis mūsų reikalais;95 mus įvaikindamas („Aš... būsiu jums tėvas, o jūs būsite man sūnūs ir dukterys, – taip sako visagalis Viešpats“, 2 Kor 6, 18); pagaliau, būdamas be galo gailestingas, didžiausią galybę Jis parodo laisvai atleisdamas nuodėmes.

271  Dieviškoji visagalybė jokiu būdu nėra despotiška: „Dievo galybė ir esmė, ir valia, ir protas, ir išmintis, ir teisingumas yra vienas ir tas pats dalykas, taip kad nėra nieko dieviškoje galybėje, ko negalėtų būti teisingoje Dievo valioje ar Jo išmintingame prote.“96

Dievo tariamo silpnumo slėpinys

272  Tikėjimas į Dievą, kaip visagalį Tėvą, gali būti bandomas blogio ir kančios patirtimi. Kartais gali atrodyti, kad Dievo su mumis nėra ir kad Jis negali sutrukdyti blogiui įvykti. Tačiau Dievas Tėvas savo visagalybę apreiškė pačiu slėpiningiausiu būdu, nugalėdamas blogį laisvu savo Sūnaus nusižeminimu ir Jo prisikėlimu. Nukryžiuotasis Kristus „yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dievo kvailybė išmintingesnė už žmones ir Dievo silpnybė galingesnė už žmones“ (1 Kor 1, 24–25). Kristaus prisikėlimu ir išaukštinimu Tėvas apreiškė savo „galybės didybę mums, tikintiesiems, veikiant Jo neribotai jėgai“ (Ef 1, 19).

273  Vien tikėjimu galima laikytis slėpiningų Dievo visagalybės kelių. Tas tikėjimas giriasi savo silpnumu, kad pritrauktų Kristaus galybę.97 Ryškiausias to tikėjimo pavyzdys yra Mergelė Marija, kuri įtikėjo, kad „Dievui nėra negalimų dalykų“ (Lk 1, 37), ir kuri galėjo šlovinti Viešpatį: „Nes didžių dalykų padarė man Viešpats, ir šventas yra Jo vardas“ (Lk 1, 49).

274  „Tad niekas labiau nesutvirtins mūsų tikėjimo ir vilties, kaip gilus įsitikinimas, jog Dievui nėra nieko negalimo; tada žmogaus protas, suvokęs, kas yra Dievo visagalybė, lengvai ir nesvyruodamas pritars viskam, ką reikia tikėti, nors tai būtų nuostabūs ir nepaprasti, su įprastine gamtos tvarka bei dėsniais nesutaikomi dalykai.“98

Santrauka

275  Drauge su teisiuoju Jobu išpažįstame: „Žinau, kad Tu gali visa padaryti; ką tik užsimoji, Tu gali įvykdyti“ (Job 42, 2).

276  Ištikima Šv. Rašto liudijimui Bažnyčia savo malda dažnai kreipiasi į „visagalį amžinąjį Dievą“ („Omnipotens sempiterne Deus...“), tvirtai tikėdama, jog „Dievui nėra negalimų dalykų“ (Lk 1, 37)99.

277  Dievas savo visagalybę parodo atitraukdamas mus nuo mūsų nuodėmių ir malone grąžindamas savo draugystę: „Dieve, Tu savo visagalybę gražiausiai parodai pasigailėdamas ir atleisdamas.“100

278  Netikint, kad Dievo meilė yra visagalė, kaip būtų galima tikėti, kad Tėvas galėjo mus sukurti, Sūnus atpirkti, Šventoji Dvasia pašventinti?

Išnašos

89 Plg. Pr 1, 1; Jn 1, 3.

90 Plg. Mt 6, 9.

91 Plg. 1 Kor 1, 18.

92 Plg. Jer 32, 17; Lk 1, 37.

93 Plg Jer 27, 5.

94 Plg. Est 4, 17c; Pr 21, 1; Tob 13, 2.

95 Plg. Mt 6, 32.

96 Šv. Tomas Akv., S. th.1, 25, 5, ad 1.

97 Plg. 2 Kor 12, 9; Fil 4, 13.

98 Catech. R.1, 2, 13.

99 Plg. Pr 18, 14; Mt 19, 26.

100 Rm I, 26 eilinio sekmadienio kolekta.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003