KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Trečias poskyris. Tikiu į Šventąją Dvasią

„AMEN“

1061   Tikėjimo simoblis, kaip ir paskutinė Šventojo Rašto knyga,656 baigiamas hebrajišku žodžiu Amen. Tas žodis dažnai aptinkamas Naujojo Testamento maldų pabaigoje. Ir Bažnyčia savo maldas baigia žodžiu Amen.

1062  Hebrajų kalboje žodis Amen turi tą pačią šaknį kaip ir žodis „tikėti“. Ta šaknis reiškia tvirtumą, patikimumą, ištikimybę. Tad suprantama, kodėl „Amen“ gali reikšti Dievo ištikimybę mums ir mūsų pasitikėjimą Juo.

1063  Pranašo Izaijo knygoje randame posakį „tiesos Dievas“, paraidžiui „Amen Dievas“, tai yra Dievas, ištikimai vykdantis savo pažadus: „Kas tik krašte laimės sau norės, palaimos Dievo, kurio vardas 'Amen', sau linkės“ (Iz 65, 16). Mūsų Viešpats dažnai vartoja žodį „Amen“,657 kartais net pakartoja jį,658 taip pabrėždamas savo mokymo patikimumą, savo autoritetą, pagrįstą Dievo tiesa.

1064  Tad Tikėjimo simbolio pabaigos žodžiu „Amen“ kartojamas ir patvirtinamas jo pirmasis žodis: „Tikiu“. Tikėti reiškia sakyti „Amen“ Dievo žodžiams, pažadams, įsakymams – visiškai pasitikėti Tuo, kuris yra begalinės meilės ir tobulos ištikimybės „Amen“. Tada kasdienis krikščionio gyvenimas tampa „Amen“, tariamu tam „Tikiu“, kuris išpažintas per Krikštą:

Tavasis Tikėjimo simbolis tebūna tau tarytum veidrodis. Įsižiūrėk į jį ir įsitikink, ar tikrai tiki visa, ką pareiškei tikįs. Kasdien džiaukis savo tikėjimu.659

1065  Jėzus Kristus pats yra „Amen“ (Apr 3, 14). Jis yra galutinis Tėvo meilės mums „Amen“; Jis perima ir užbaigia mūsų „Amen“ Tėvui: „Kiek tik yra Dievo pažadų, jie yra Jame 'taip'. Todėl per Jį skamba ir mūsų 'Amen' Dievo garbei“ (2 Kor 1, 20):

Per Jį, su Juo ir Jame,
Tau, visagali Dieve Tėve,
su Šventąja Dvasia
visa garbė ir šlovė
per amžių amžius.
AMEN.660

Išnašos

656 Plg. Apr 22, 21.

657 Plg. Mt 6, 2. 5. 16.

658 Plg. Jn 5, 19.

659 Šv. Augustinas, Serm. 58, 11, 13.

660 Rm I, doksologija po Eucharistijos maldos.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003