KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Septyni Bažnyčios sakramentai

Pirmas poskyris. Įkrikščioninimo sakramentai [1212-1419]
1 skirsnis. Krikšto sakramentas [1213-1284]
I. Kaip vadinamas šis sakramentas?
II. Krikštas išganymo ekonomijoje
III. Kaip švenčiamas Krikšto sakramentas?
IV. Kas gali būti krikštijamas?
V. Kas gali krikštyti?
VI. Krikšto būtinybė
VII. Krikšto malonė
Santrauka
2 skirsnis. Sutvirtinimo sakramentas [1285-1321]
I. Sutvirtinimas išganymo ekonomijoje
II. Sutvirtinimo ženklai ir apeigos
III. Sutvirtinimo padariniai
IV. Kas gali priimti šį sakramentą?
V. Sutvirtinimo teikėjas
Santrauka
3 skirsnis. Eucharistijos sakramentas [1322-1419]
I. Eucharistija – bažnytinio gyvenimo versmė ir viršūnė
II. Kaip vadinamas šis sakramentas
III. Eucharistija išganymo ekonomijoje
IV. Liturginis Eucharistijos šventimas
V. Sakramentinė auka: dėkojimas, atminimas, buvimas čia ir dabar
VI. Velykų pokylis
VII. Eucharistija – „būsimos garbės laidas“
Santrauka
Antras poskyris. Gydymo sakramentai [1420-1532]
4 skirsnis. Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas [1422-1498]
I. Kaip vadinamas šis sakramentas?
II. Kodėl reikia Sutaikinimo sakramento po Krikšto?
III. Pakrikštytųjų atsivertimas
IV. Vidinė atgaila
V. Įvairios atgailos formos krikščionių gyvenime
VI. Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
VII. Penitento veiksmai
VIII. Atgailos sakramento teikėjas
IX. Šio sakramento vaisiai
X. Atlaidai
XI. Atgailos sakramento šventimas
Santrauka
5 skirsnis. Ligonių patepimas [1499-1532]
I. Šio sakramento pagrindas išganymo ekonomijoje
II. Kas priima ir kas teikia šį sakramentą?
III. Kaip švenčiamas Ligonių patepimas?
IV. Ligonių patepimo sakramento vaisiai
V. Viatikas – paskutinis krikščionio sakramentas
Santrauka
Trečias poskyris. Tarnavimo bendrystei sakramentai [1533-1666]
6 skirsnis. Šventimų sakramentas [1536-1600]
I. Kodėl šis sakramentas vadinamas Šventimų sakramentu [Sacramentum Ordinis]?
II. Šventimų sakramentas išganymo ekonomijoje
III. Trys Šventimų sakramento laipsniai
IV. Šio sakramento šventimas
V. Kas gali teikti šį sakramentą?
VI. Kas gali priimti šį sakramentą?
VII. Šventimų sakramento vaisiai
Santrauka
7 skirsnis. Santuokos sakramentas [1601-1666]
I. Santuoka Dievo plane
II. Santuokos sakramento šventimas
III. Santuokinis sutikimas
IV. Santuokos sakramento vaisiai
V. Santuokinės meilės vertybės ir reikalavimai
VI. Namų Bažnyčia
Santrauka
Ketvirtas poskyris. Kitos liturginės šventimo rūšys [1667-1690]
1 skirsnis. Sakramentalijos [1667-1679]
Būdingi sakramentalijų bruožai
Įvairios sakramentalijų formos
Liaudiškojo pamaldumo praktikos
Santrauka
2 skirsnis. Krikščioniškosios laidotuvės [1680-1690]
I. Paskutinės krikščionio Velykos
II. Laidotuvių apeigos

1210  Naujojo Įstatymo sakramentai įsteigti Kristaus ; jų yra septyni: Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija, Atgaila, Ligonių patepimas, Šventimai ir Santuoka. Septyni sakramentai apima visus svarbiuosius krikščionio gyvenimo tarpsnius ir momentus; jie duoda pradžią krikščionių tikėjimo gyvenimui, jį ugdo ir gydo, skiria jam misiją. Egzistuoja net tam tikras prigimtinio ir dvasinio gyvenimo tarpsnių panašumas.1

1211  Laikantis tokios analogijos pirmiausia bus išdėstyti trys įkrikščioninimo sakramentai (pirmas poskyris), paskui gydymo (antras poskyris) ir galiausiai tarnavimo tikinčiųjų bendrystei ir misijai (trečias poskyris). Aišku, tokia tvarka nėra vienintelė galima, tačiau ji leidžia išvysti sakramentus sudarant organišką visumą, kurioje kiekvienam sakramentui tenka gyvybiškai svarbi vieta. Šiame organizme Eucharistijos, kaip „sakramentų sakramento“, vieta yra išskirtinė: „Visi kiti sakramentai nukreipti į ją kaip į savo tikslą.“2

Išnašos

1 Plg. šv. Tomas Akv., S th. 3, 65, 1.

2 Šv. Tomas Akv, S. th. 3, 65, 3.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003