KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Septyni Bažnyčios sakramentai

Pirmas poskyris. Įkrikščioninimo sakramentai

1 skirsnis. Krikšto sakramentas [1213-1284]
I. Kaip vadinamas šis sakramentas?
II. Krikštas išganymo ekonomijoje
Krikšto pirmavaizdžiai Senojoje Sandoroje
Kristaus krikštas
Krikštas Bažnyčioje
III. Kaip švenčiamas Krikšto sakramentas?
Įkrikščioninimas
Šventimo mistagogija
IV. Kas gali būti krikštijamas?
Suaugusiųjų Krikštas
Kūdikių Krikštas
Tikėjimas ir Krikštas
V. Kas gali krikštyti?
VI. Krikšto būtinybė
VII. Krikšto malonė
Nuodėmėms atleisti...
„Naujas kūrinys“
Įtraukti į Bažnyčią – Kristaus Kūną
Sakramentinis krikščionių vienybės ryšys
Neišdildoma dvasinė žymė...
Santrauka
2 skirsnis. Sutvirtinimo sakramentas [1285-1321]
I. Sutvirtinimas išganymo ekonomijoje
Dvi tradicijos: Rytų ir Vakarų
II. Sutvirtinimo ženklai ir apeigos
Sutvirtinimo šventimas
III. Sutvirtinimo padariniai
IV. Kas gali priimti šį sakramentą?
V. Sutvirtinimo teikėjas
Santrauka
3 skirsnis. Eucharistijos sakramentas [1322-1419]
I. Eucharistija – bažnytinio gyvenimo versmė ir viršūnė
II. Kaip vadinamas šis sakramentas
III. Eucharistija išganymo ekonomijoje
Duonos ir vyno ženklai
Eucharistijos įsteigimas
„Tai darykite mano atminimui“
IV. Liturginis Eucharistijos šventimas
Visų laikų Mišios
Šventimo seka
V. Sakramentinė auka: dėkojimas, atminimas, buvimas čia ir dabar
Dėkojimas Tėvui ir Jo pašlovinimas
Kristaus ir Jo Kūno – Bažnyčios – aukos atminimas
Kristaus buvimas čia ir dabar Jo žodžių ir Šventosios Dvasios galia
VI. Velykų pokylis
Komunija: „Imkite ir valgykite jos visi“
Komunijos vaisiai
VII. Eucharistija – „būsimos garbės laidas“
Santrauka

1212  Įkrikščioninimo sakramentai: Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija deda pamatus visam krikščioniškajam gyvenimui. „Kristaus malone žmonėms suteikiamas dalyvavimas dieviškojoje prigimtyje tam tikra prasme primena jų prigimtinio gyvenimo pradžią, augimą ir stiprėjimą. Krikštu atgimę tikintieji būna sustiprinami Sutvirtinimo sakramentu, o Eucharistijoje maitinami amžinojo gyvenimo duona. Taip šiais įkrikščioninimo sakramentais jie gauna vis daugiau dieviškojo gyvenimo turtų ir vis labiau priartėja prie tobulos meilės.“3

Išnašos

3 Paulius VI, apašt. konst. "Divinae consortium naturae"; plg. OICA, praenotanda 1-2.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003