KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Septyni Bažnyčios sakramentai

Trečias poskyris. Tarnavimo bendrystei sakramentai

6 skirsnis. Šventimų sakramentas [1536-1600]
I. Kodėl šis sakramentas vadinamas Šventimų sakramentu [Sacramentum Ordinis]?
II. Šventimų sakramentas išganymo ekonomijoje
Senosios Sandoros kunigystė
Vienintelė Kristaus kunigystė
Du būdai dalyvauti vienintelėje Kristaus kunigystėje
Atstovaudamas Galvai Kristui...
... „visos Bažnyčios vardu“
III. Trys Šventimų sakramento laipsniai
Vyskupo šventimai – Šventimų sakramento pilnatvė
Kunigų – vyskupų bendradarbių – šventimai
Diakonų šventimai – „tarnauti“
IV. Šio sakramento šventimas
V. Kas gali teikti šį sakramentą?
VI. Kas gali priimti šį sakramentą?
VII. Šventimų sakramento vaisiai
Neišdildoma žymė
Šventosios Dvasios malonė
Santrauka
7 skirsnis. Santuokos sakramentas [1601-1666]
I. Santuoka Dievo plane
Santuoka kūrinijos tvarkoje
Nuodėmės įtaka santuokai
Santuoka Įstatymo pedagogijoje
Santuoka Viešpatyje
Mergeliškumas dėl dangaus karalystės
II. Santuokos sakramento šventimas
III. Santuokinis sutikimas
Mišri santuoka ir kulto skirtumas
IV. Santuokos sakramento vaisiai
Santuokinis ryšys
Santuokos sakramento malonė
V. Santuokinės meilės vertybės ir reikalavimai
Santuokos vienybė ir neišardomumas
Ištikimybė santuokinei meilei
Atvirumas palikuonims
VI. Namų Bažnyčia
Santrauka

1533  Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija yra įkrikščioninimo sakramentai. Jie pagrindžia bendrą visų Kristaus mokinių pašaukimą šventumui ir pasaulio evangelizacijos misijai. Keliaujančiųjų į Tėvynę gyvenimui jie teikia malonių, būtinų gyventi pagal Dvasią.

1534  Kiti du – Šventimų ir Santuokos – sakramentai skirti kitų žmonių išganymui. Jie prisideda ir prie asmeninio išganymo, tačiau per tarnavimą kitiems. Bažnyčiai jie suteikia ypatingą misiją ir tarnauja Dievo tautos statydinimui.

1535  Krikštu ir Sutvirtinimu pašvęstieji1 bendrajai visų tikinčiųjų kunigystei Šventimų ir Santuokos sakramentais dar gali gauti ypatingą pašventimą. Priimantys Šventimų sakramentą pašvenčiami Kristaus vardu „ganyti Bažnyčią žodžiu ir Dievo malone“2. Savo ruožtu „sutuoktiniai krikščionys ypatingo sakramento stiprinami ir tarsi pašvenčiami savo luomo pareigoms ir kilnumui“3.

Išnašos

1 Plg. LG 10.

2 LG 11.

3 GS 48, §2.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003