Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Trečias įsakymas: Švęsk Viešpaties dieną

450.  Kodėl Dievas „septintąją dieną palaimino ir ją pašventino“ (Iš 20, 11)?

2168-21722189Todėl, kad šabo dieną atmenamas Dievo poilsis septintąją kūrimo dieną, taip pat Izraelio išlaisvinimas iš Egipto vergijos ir Dievo Sandora su savo tauta.

451.  Kaip šabo atžvilgiu elgiasi Jėzus?

2173Jėzus pripažįsta šabo šventumą ir su dieviškuoju autoritetu paaiškina tikrąją jo prasmę: „Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui“ (Mk 2, 27).

452.  Kodėl šabą krikščionys yra pakeitę sekmadieniu?

2174-21762190-2191Todėl, kad sekmadienis yra Kristaus prisikėlimo diena. Kaip „pirmoji savaitės diena“ (Mk 16, 2) jis primena pirmąjį kūrimą; kaip po šabo einanti „aštuntoji diena“ jis reiškia Kristaus prisikėlimu prasidėjusį naują kūrimą. Taip krikščionims jis tampa pirmąja iš visų dienų ir visų švenčių – Viešpaties diena, kurioje per Kristaus Velykas iki galo įgyvendinama žydų šabo dvasinė tiesa ir skelbiamas amžinasis žmogaus atilsis Dieve.

453.  Kaip pašventinamas sekmadienis?

2177-21852192-2193Krikščionys pašventina sekmadienį ir kitas privalomąsias šventes, dalyvaudami Viešpaties Eucharistijoje ir susilaikydami nuo veiklos, trukdančios garbinti Dievą ir trikdančios Viešpaties dienai būdingą džiaugsmą bei būtiną dvasios ir kūno poilsį. Šią dieną priimtina veikla, susijusi su šeimos reikmėmis ir itin svarbiomis visuomenės paslaugomis, jei nėra grėsmės, jog tai virs įpročiais, kenkiančiais sekmadienio pašventinimui, šeimos gyvenimui ar sveikatai.

454.  Kodėl svarbu įstatymu pripažinti sekmadienį kaip šventės dieną?

2186-21882194-2195Todėl, kad visiems būtų suteikta reali galimybė džiaugtis pakankamu poilsiu ir laisvalaikiu, leidžiančiu puoselėti religijos, šeimos, kultūros ir visuomenės gyvenimą, kad būtų galima deramai skirti laiko meditacijai, apmąstymui, tylai ir mokymuisi, atsidėti geriems darbams, ypač ligonių ir senelių labui.