KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Trečias poskyris. Tikiu į Šventąją Dvasią

9 skirsnis. „Tikiu šventąją, visuotinę Bažnyčią“

1 skirsnelis. Bažnyčia Dievo plane [751-780]
I. Bažnyčios pavadinimai ir įvaizdžiai
Bažnyčios simboliai
II. Bažnyčios kilmė, įsteigimas ir misija
Tėvo širdyje kilęs sumanymas
Bažnyčia – kuriant pasaulį iš anksto numatyta
Bažnyčia – Senosios Sandoros parengta
Bažnyčia – Jėzaus Kristaus įsteigta
Bažnyčia – Šventosios Dvasios apreikšta
Bažnyčia – garbingai atbaigta
III. Bažnyčios slėpinys
Bažnyčia – drauge regima ir dvasinė
Bažnyčia – žmonių vienybės su Dievu slėpinys
Bažnyčia – visuotinis išganymo sakramentas
Santrauka
2 skirsnelis. Bažnyčia – Dievo tauta, Kristaus Kūnas, Šventosios Dvasios šventovė [781-810]
I. Bažnyčia – Dievo tauta
Dievo tautos bruožai
Kunigiškoji, pranašiškoji ir karališkoji tauta
II. Bažnyčia – Kristaus kūnas
Bažnyčia yra bendrystė su Jėzumi
„Vienas kūnas“
To Kūno Galva yra Kristus
Bažnyčia yra Kristaus Sužadėtinė
III. Bažnyčia – Šventosios Dvasios šventovė
Charizmos
Santrauka
3 skirsnelis. Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštališka [811-870]
I. Bažnyčia yra viena
„Šventasis Bažnyčios vienybės slėpinys“
Vienybės pažeidimai
Vienybės link
II. Bažnyčia yra šventa
III. Bažnyčia yra visuotinė [katalikiška]
Ką reiškia „katalikiška“?
Kiekviena dalinė Bažnyčia yra visuotinė
Kas priklauso visuotinei Bažnyčiai?
Bažnyčia ir nekrikščionys
„Ne Bažnyčioje nėra išganymo“
Misija – iš Bažnyčios visuotinumo kylantis reikalavimas
IV. Bažnyčia yra apaštališka
Apaštalų misija
Vyskupai – apaštalų įpėdiniai
Apaštalavimas
Santrauka
4 skirsnelis. Tikintieji: bažnytinė hierarchija, pasauliečiai, pašvęstasis gyvenimas [871-945]
I. Hierarchinė Bažnyčios santvarka
Kodėl reikia bažnytinės tarnybos?
Vyskupų kolegija ir jos galva – popiežius
Mokymo tarnyba
Šventinimo tarnyba
Vadovavimo tarnyba
II. Tikintieji pasauliečiai
Pasauliečių pašaukimas
Pasauliečių dalyvavimas Kristaus kunigystėje
Jų dalyvavimas pranašiškojoje Kristaus tarnyboje
Jų dalyvavimas karališkojoje Kristaus tarnyboje
III. Pašvęstasis gyvenimas
Evangelijos patarimai, pašvęstasis gyvenimas
Didelis, labai šakotas medis
Atsiskyrėlių gyvenimas
Dievui pašvęstosios mergelės ir našlės
Vienuolių gyvenimas
Pasauliečių institutai
Apaštališkojo gyvenimo draugijos
Pašventinimas ir misija: skelbti ateinantį Karalių
Santrauka
5 skirsnelis. Šventųjų bendravimas [šventųjų bendrystė] [946-962]
I. Dvasinių gėrybių bendrystė
II. Dangiškosios ir žemiškosios Bažnyčios bendrystė
Santrauka
6 skirsnelis. Kristaus Motina Marija – Bažnyčios Motina [963-975]
I. Marijos motinystė Bažnyčios atžvilgiu
Visiškoje vienybėje su savo Sūnumi...
...ir paimta į dangų...
...ji yra mūsų malonės gyvenimo Motina
II. Švenčiausiosios Mergelės kultas
III. Marija – eschatologinė Bažnyčios ikona
Santrauka

748  „Tautų šviesa, kuri yra Kristus, jo skaistumu, atsispindinčiu Bažnyčios veide, šis Šventasis Sinodas, susirinkęs Šventojoje Dvasioje, karštai trokšta apšviesti visus žmones, visai kūrinijai skelbdamas Evangeliją“.120 Šiais žodžiais prasideda Vatikano II Susirinkimo dogminė konstitucija apie Bažnyčią. Susirinkimas tuo parodo, kad tikėjimo straipsnis apie Bažnyčią visiškai priklauso nuo straipsnių apie Jėzų Kristų. Bažnyčia neturi kitos šviesos, kaip tik Kristaus; pagal Bažnyčios tėvų pamėgtą įvaizdį ją galima palyginti su mėnuliu, kurio visa šviesa yra saulės atspindys.

749  Straipsnis apie Bažnyčią taip pat visiškai priklauso nuo prieš jį einančio straipsnio apie Šventąją Dvasią. „Parodę, kad Šventoji Dvasia yra visokio šventumo versmė ir davėja, dabar išpažįstame, kad Ji Bažnyčią apdovanoja šventumu.“121 Bažnyčia, kaip sako tėvai, yra vieta, kurioje „pražysta Dvasia“122.

750  Tikėjimas, kad Bažnyčia yra „šventa“, „visuotinė“ ir, kaip priduriama Nikėjos–Konstantinopolio tikėjimo simbolyje, „viena“ ir „apaštališka“, neatskiriamas nuo tikėjimo į Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Apaštalų tikėjimo simbolyje mes išpažįstame, kad tikime šventąją Bažnyčią („Credo [...] Ecclesiam“), ne į Bažnyčią, kad Dievo nesupainiotume su Jo kūriniais ir aiškiai priskirtume Dievo gerumui visas dovanas, kurias Jis yra sukaupęs savo Bažnyčioje.123

Išnašos

120 LG 1.

121 Catech. R. 1, 10, 1.

122 Šv. Ipolitas, Trad. ap. 35.

123 Plg. Catech. R. 1, 10, 22.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003