Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirmas poskyris. Įkrikščioninimo sakramentai

1212S-251Įkrikščioninimo sakramentai: Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija deda pamatus visam krikščioniškajam gyvenimui. „Kristaus malone žmonėms suteikiamas dalyvavimas dieviškojoje prigimtyje tam tikra prasme primena jų prigimtinio gyvenimo pradžią, augimą ir stiprėjimą. Krikštu atgimę tikintieji būna sustiprinami Sutvirtinimo sakramentu, o Eucharistijoje maitinami amžinojo gyvenimo duona. Taip šiais įkrikščioninimo sakramentais jie gauna vis daugiau dieviškojo gyvenimo turtų ir vis labiau priartėja prie tobulos meilės.“3

 

 

 

 

KBKS nuorodos

1212, 1275251. Kaip vyksta įkrikščioninimas?

Jis vyksta per sakramentus, padedančius krikščioniškojo gyvenimo pamatus: per Krikštą atgimę tikintieji sustiprinami Sutvirtinimu ir maitinami Eucharistija.

KBKS 251 kontekstas

KBK išnašos

3Paulius VI, Apašt. konst. Divinae consortium naturae: AAS 63 (1971) 657; plg. Praenotanda 1–2, in: Ordo initiationis christianae adultorum, Vatikanas, 1972, p. 7.