Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Antras poskyris. Tikiu į Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų

Geroji Naujiena: Dievas atsiuntė savo Sūnų

422S-79Y-71„Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų Įstatymui, kad atpirktų esančius Įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę“ (Gal 4, 4–5). Tai Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Geroji Naujiena:1 Dievas aplankė savo tautą.2 Jis įvykdė, ką buvo žadėjęs Abraomui ir jo palikuonims.3 Jis tai padarė pranokdamas visus lūkesčius: atsiuntė savo mylimąjį Sūnų.4

423S-79Y-71Mes tikime ir išpažįstame, kad Jėzus iš Nazareto, žydas, gimęs iš Izraelio dukros Betliejuje karaliaus Erodo Didžiojo ir imperatoriaus Cezario Augusto I dienomis, dailidė, miręs nukryžiuotas Jeruzalėje, Poncijui Pilotui esant prokuratoriumi, valdant imperatoriui Tiberijui, yra žmogumi tapęs amžinasis Dievo Sūnus; kad Jis yra „išėjęs iš Dievo“ (Jn 13, 3), „nužengė iš dangaus“ (Jn 3, 13; 6, 33), atėjo kūne,5 nes „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.[...] Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės“ (Jn 1, 14. 16).

424S-79Y-71Šventosios Dvasios malonės veikiami ir Tėvo paskatinti, mes tikime į Jėzų ir išpažįstame: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ (Mt 16, 16). Ant tos šv. Petro išpažinto tikėjimo uolos Kristus pastatė savo Bažnyčią.6

„Skelbti [...] nesuvokiamus Kristaus turtus“ (Ef 3, 8)

425S-80Y-71Perduoti krikščionių tikėjimą – tai pirmiausia skelbti Jėzų Kristų ir žadinti tikėjimą į Jį. Nuo pat pradžių pirmieji krikščionys degte degė troškimu skelbti Kristų: „Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20). Ir visų laikų žmones jie kviečia džiaugtis bendryste su Kristumi:

Ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, – tai skelbiame apie Gyvenimo Žodį. Gyvenimas pasirodė, ir mes regėjome ir liudijame, ir skelbiame jums amžinąjį gyvenimą, kuris buvo pas Tėvą ir pasirodė mums. Ką matėme ir girdėjome, skelbiame ir jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų bendravimas yra su Tėvu ir su jo Sūnumi Jėzumi Kristumi. Ir tai mes rašome, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas (1 Jn 1, 1–4).

Katechezės šerdis – Kristus

426S-80Y-71„Katechezės centre iš esmės mes randame vieną asmenį, Jėzų iš Nazareto, vienatinį Tėvo Sūnų [...], kuris kentėjo ir mirė už mus ir dabar, prisikėlęs, amžinai gyvena su mumis [...]. Katechizuoti [...] reiškia Kristaus asmenyje atskleisti visą amžinąjį Tėvo planą, stengtis suprasti Kristaus veiksmus ir žodžius, Jame išsipildžiusius ženklus.“7 Katechezės tikslas: „Pasiekti bendrystę su Jėzumi Kristumi: Jis vienas tegali pažadinti mumyse Tėvo meilę Dvasioje ir padaryti mus Švenčiausiosios Trejybės gyvenimo dalyviais.“8

427S-80Y-71„Katechezėje mokoma apie Kristų, įsikūnijusį Žodį ir Dievo Sūnų, – visa kita siejasi su Juo; ir moko vien Kristus, visi kiti tai daro kaip Jo atstovai, leisdami Kristui mokyti jų lūpomis [...]. Kiekvienas katechetas turėtų sau taikyti slėpiningus Jėzaus žodžius: 'Mano mokslas ne mano, bet to, kuris yra mane siuntęs' (Jn 7, 16).“9

428S-80Y-71Kas yra pašauktas mokyti apie Kristų, turi pirmiausia ieškoti Kristaus „pažinimo didybės“; ryžtis „visko netekti“, kad laimėtų Kristų ir būtų jame, ir „pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, [...] panašiai kaip jis numirti“, kad pasiektų „ir prisikėlimą iš numirusių“ (Fil 3, 8–11).

429S-80Y-71Iš to meilės kupino Kristaus pažinimo kyla troškimas Jį skelbti, „evangelizuoti“ ir raginti kitus tarti „taip“ tikėjimui į Jėzų Kristų. Tačiau tuo pat metu reikia jausti, jog būtina pačiam vis geriau pažinti tą tikėjimą. To siekdami ir vadovaudamiesi Tikėjimo simboliu, mes pirmiausia pateiksime pagrindinius Jėzaus titulus: Kristus, Dievo Sūnus, Viešpats (2 skirsnis). Po to Tikėjimo simbolyje išpažįstami svarbiausi Kristaus gyvenimo slėpiniai: Jo Įsikūnijimas (3 skirsnis), Jo Velykos (4 ir 5 skirsniai) ir pagaliau Jo pašlovinimas (6 ir 7 skirsniai).

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

422-42479. Kokia yra Geroji Naujiena žmogui?

Tai mirusio ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus, „gyvojo Dievo Sūnaus“ (Mt 16, 16), skelbimas. Karaliaus Erodo ir imperatoriaus Augusto laikais Dievas įvykdė Abraomui ir jo palikuonims duotą pažadą, atsiųsdamas „savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę“ (Gal 4, 4–5).

KBKS 79 kontekstas

425-42980. Kaip sklinda Geroji Naujiena?

Nuo pat pradžios pirmieji mokiniai degte degė troškimu skelbti Jėzų Kristų, kad visi žmonės jį įtikėtų. Ir šiandien meilės kupinas Kristaus pažinimas žadina troškimą evangelizuoti ir katechizuoti, t. y. jo asmenyje atskleisti visą Dievo planą ir vesti žmoniją į bendrystę su juo.

KBKS 80 kontekstas

YC nuorodos

422-42971. Kodėl pasakojimai apie Jėzų Kristų vadinami Evangelija, t. y. Gerąja Naujiena?

 

KBK išnašos

1Plg. Mk 1, 1.

2Plg. Lk 1, 68.

3Plg. Lk 1, 55.

4Plg. Mk 1, 11.

5Plg. 1 Jn 4, 2.

6Plg. Mt 16, 18; Šv. Leonas Didysis, Sermo 4, 3: CCL 88, 19–20 (PL 54, 151); Sermo 51, 1: CCL 88A, 296–297 (PL 54, 309); Sermo 62, 2: CCL 88A, 377–378 (PL 54, 350–351); Sermo 83, 3: CCL 88A, 521–522 (PL 54, 432).

7Jonas Paulius II, Apašt. parag. Catechesi tradendae, 5: AAS 71 (1979) 1280–1281.

8Jonas Paulius II, Apašt. parag. Catechesi tradendae, 5: AAS 71 (1979) 1281.

9Jonas Paulius II, Apašt. parag. Catechesi tradendae, 6: AAS 71 (1979) 1281–1282.