Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas

296.  Kaip vadinamas šis sakramentas?

1422-1424Jis vadinamas Atgailos, Sutaikinimo, Atleidimo, Išpažinties, Atsivertimo sakramentu.

297.  Kodėl Sutaikinimo sakramentas teikiamas po Krikšto?

1425-14261484Per Krikštą gautasis naujasis malonės gyvenimas nepanaikina žmogiškosios prigimties silpnumo nei polinkio į nuodėmę (t. y. geismingumo), todėl Kristus įsteigė šį sakramentą per nuodėmę nuo jo nutolusių pakrikštytųjų atsivertimui.

298.  Kada įsteigtas šis sakramentas?

1485Prisikėlęs Viešpats įsteigė šį sakramentą, Velykų vakarą pasirodydamas savo mokiniams ir tardamas: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite – sulaikytos“ (Jn 20, 22–23).

299.  Ar pakrikštytiesiems reikia atsiversti?

1427-1429Kristaus raginimas atsiversti nuolat skamba pakrikštytųjų gyvenime. Atsivertimas yra visõs šventõs, bet savo glėbin ir nusidėjėlius priimančios Bažnyčios nuolatinė užduotis.

300.  Kas yra vidinė atgaila?

1430-14331490Tai „sugrudusios širdies“ (Ps 51, 19), dieviškosios malonės pastūmėtos atsiliepti į gailestingąją Dievo meilę, polėkis. Atgaila apima skausmą dėl padarytų nuodėmių ir pasibjaurėjimą jomis, tvirtą pasiryžimą ateityje nebenusidėti ir pasitikėjimą Dievo pagalba. Ją maitina dieviškojo gailestingumo viltis.

301.  Kokiomis formomis krikščioniškajame gyvenime reiškiasi atgaila?

1434-1439Atgaila reiškiasi labai įvairiomis formomis, ypač pasninku, malda, išmalda. Šias ir kitas atgailos formas krikščionis gali puoselėti kasdieniame gyvenime, ypač gavėnios laiku ir atgailos die­no­mis – penktadieniais.

302.  Kokie yra esminiai Sutaikinimo sakramento elementai?

1440-1449Jų yra du: Šventosios Dvasios veikimu atsiverčiančio žmogaus veiksmai ir Kristaus vardu atleidimą suteikiančio bei atsilyginimo pobūdį nustatančio kunigo išrišimas.

303.  Kokie yra atgailaujančiojo veiksmai?

1450-14601487-1492Tai rūpestingas sąžinės patikrinimas; tobulas, grindžiamas meile Dievui, arba netobulas, besiremiantis kitais motyvais, gailestis (arba atgaila), apimantis pasiryžimą daugiau nebenusidėti; išpažintis, per kurią nuodėmės išpažįstamos kunigui; atsilyginimas, t. y. nuodėmės padarytą žalą atitaisančių atgailos veiksmų, nuodėmklausio paskirtų atgailaujančiajam, atlikimas.

304.  Kokias nuodėmes reikia išpažinti?

1456Reikia išpažinti visas dar neišpažintas sunkiąsias nuodėmes, kurios prisimenamos rūpestingai patikrinus sąžinę. Sunkiųjų nuodėmių išpažinimas yra vienintelė paprastoji priemonė atleidimui gauti.

305.  Kada privalu išpažinti sunkiąsias nuodėmes?

1457Visi tikintieji, sulaukę sąmoningo amžiaus, privalo išpažinti savo sunkiąsias nuodėmes bent kartą per metus ir visada prieš priimdami šventąją Komuniją.

306.  Kodėl į sakramentinę išpažintį gali būti įtraukiamos ir lengvosios nuodėmės?

1458Nors išpažinti lengvąsias nuodėmes griežtąja prasme nebūtina, Bažnyčia labai pataria išpažinti ir jas, nes tai padeda ugdyti teisingą sąžinę, kovoti su blogais polinkiais, atsiverti Kristaus gydymui ir daryti pažangą Dvasios gyvenime.

307.  Kas yra šio sakramento teikėjas?

1461-14661495Sutaikinimo tarnybą Kristus patikėjo savo apaštalams, jų įpėdiniams vyskupams ir šių bendradarbiams kunigams, šitaip tampantiems Dievo gailestingumo ir teisingumo įrankiais. Jie naudojasi galia atleisti nuodėmes vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

308.  Kam rezervuotas kai kurių nuodėmių išrišimas?

1463Kai kurių ypač sunkių nuodėmių (baudžiamų ekskomunika) išrišimas rezervuotas Apaštalų Sostui arba vietos vyskupui, arba jų įgaliotiems kunigams, tačiau mirties pavojuje iš bet kokios nuodėmės ir ekskomunikos išrišti gali kiekvienas kunigas.

309.  Ar nuodėmklausys yra saistomas paslapties?

1467Dėl šios tarnybos subtilumo bei didybės ir dėl prideramos pagarbos žmonėms visi nuodėmklausiai, saistomi griežčiausių bausmių, yra įpareigoti be jokios išimties saugoti sakramentinį antspaudą, t. y. laikyti visiškoje paslaptyje per išpažintį sužinotas nuodėmes.

310.  Kokie yra šio sakramento padariniai?

1468-14701496Atgailos sakramento padariniai yra šie: sutaikinimas su Dievu ir iš čia kylantis nuodėmių atleidimas; sutaikinimas su Bažnyčia; malonės būvio atgavimas, jei šis buvo prarastas; mirtinosiomis nuodėmėmis pelnytos amžinõsios bausmės ir bent dalies laikinųjų bausmių, kurias užtraukia nuodėmė, atleidimas; sąžinės ramybė ir giedra bei dvasios paguoda; krikščionio kovai reikalingų dvasinių jėgų sustiprėjimas.

311.  Ar tam tikromis aplinkybėmis galima švęsti šį sakramentą, atliekant bendrąją išpažintį ir suteikiant bendrąjį išrišimą?

1480-1484Ypatingai prireikus (pavyzdžiui, gresiant neišvengiamai mirčiai), Sutaikinimą galima švęsti bendruomeniškai, atliekant bendrąją išpažintį ir suteikiant bendrąjį išrišimą, laikantis Bažnyčios normų ir pasiryžus tinkamu laiku asmeniškai išpažinti sunkiąsias nuodėmes.

312.  Kas yra atlaidai?

1471-14791498Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje, tam tikromis sąlygomis tikinčiojo gaunamas sau ar mirusiesiems, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri kaip atpirkimo teikėja dalija Kristaus ir šventųjų nuopelnų lobį.