Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

 

Santraukos struktūra, turinys ir kalba tiksliai atspindi Katalikų Bažnyčios katekizmą, taigi kaip jo apibendrinimas ji padės ir skatins geriau jį pažinti ir į jį įsigilinti.
Todėl <...> patikiu šią Santrauką pirmiausia visai Bažnyčiai ir konkrečiai kiekvienam krikščioniui, idant šiame trečiame tūkstantmetyje jos padedamas kiekvienas galėtų vėl imtis evangelizacijos bei tikėjimo mokymo su nauju polėkiu <...>]
Dėl savo glaustumo, aiškumo ir vientisumo ši Santrauka taip pat skirta kiekvienam žmogui, kuris, gyvendamas pabirame daugialypių žinių pasaulyje, trokšta pažinti Gyvenimo Kelią, Dievo patikėtąją savo Sūnaus Bažnyčiai Tiesą.“
BENEDIKTAS XVI. Motu proprio

Apie KB Katekizmo santrauką


KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS
Santrauka

Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2007.
236 p.
ISBN 978-9955-653-04-2
KNYGĄ RASITE TIK BIBLIOTEKOSE.

© Libreria Editrice Vaticana, 2005
00120 Città del Vaticano
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 2007
© Katalikų interneto tarnyba, 2007

Versta iš
Catechismo della Chiesa Cattolica. Compendio. Libreria Editrice Vaticana, 2005.

Libreria Editrice Vaticana omnia sibi vindicat iura. Sine eiusdem licentia scripto data nemini liceat hunc Compendium denuo imprimere aut in aliam linguam vertere.

„Libreria Editrice Vaticana“ pasilieka sau visas leidybines teises. Be jos duoto raštiško sutikimo neleidžiama Katekizmo spausdinti arba versti į kitą kalbą.

Viršelyje:
Gerasis Ganytojas. Krikščionių antkapinio akmens fragmentas. III a. pab. Roma (Italija), Domicilės (Domitilla) katakombos

Iš pagonių perimtą bukolinį paveikslą krikščionys panaudojo kaip mirusiojo sielos amžinajame gyvenime gaunamo atilsio ir palaimos simbolį.

Figūroje taip pat slypi bendroji Santraukos prasmė: Gerasis Ganytojas Kristus, savo valdžia (lazda) vedantis ir ginantis tikinčiuosius (avį), patraukia juos melodinga tiesos simfonija (fleita) ir suteikia atilsį gyvybės medžio, t. y. rojų atveriančio jo atperkamojo kryžiaus, paunksnėje.

KBKS tekstą SKAITYKITE arba STUDIJUOKITE (matydami sąsajas su KBK ir pan.) nuo pradžių arba per TEMINĘ RODYKLĘ / IŠSAMŲ TURINĮ.

.


Šaltiniai
biblija.lt
Vatikano II Susirinkimo dokumentai: EISkatalikai.lt
Kiti Bažnyčios mokymo šaltiniai: EISkatalikai.lt
Partneriai ir rėmėjai
www.lkrsalpa.org
www.katalikuleidiniai.lt
 
Kiti katekizmai ir susijusi literatūra