Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Laetamur magnopere


APAŠTALIŠKASIS LAIŠKAS
„LAETAMUR MAGNOPERE“,

dėl Katalikų Bažnyčios katekizmo,
kuriuo patvirtinamas ir skelbiamas
Katalikų Bažnyčios katekizmo lotyniškasis pavyzdinis leidimas


Garbingiesiems broliams kardinolams, patriarchams, arkivyskupams, vyskupams, kunigams, diakonams ir visiems Dievo tautos nariams


JONAS PAULIUS II, VYSKUPAS,
DIEVO TARNŲ TARNAS,
AMŽINAM ATMINIMUI

Labai džiaugiuosi publikuojamu Katalikų Bažnyčios katekizmo lotyniškuoju pavyzdiniu leidimu, kuris šiuo apaštališkuoju laišku patvirtinamas bei skelbiamas ir taip tampa minėto katekizmo galutinio tekstu. Tai daroma praėjus maždaug penkeriems metams nuo tada, kai 1992 m. spalio 11 d., minint Vatikano II Susirinkimo pradžios metines, pasirodė apaštališkoji konstitucija Fidei depositum, kuria buvo palydėtas pirmasis katekizmo tekstas prancūzų kalba.

Džiugiai galime konstatuoti, jog katekizmas per tuos metus buvo priimtas daugiausia teigiamai ir labai paplito, pirmiausia dalinėse Bažnyčiose, pasirūpinusiose išversti jį į atitinkamas kalbas, taip padarant jį prieinamą įvairiakalbėms bendruomenėms. Šitai patvirtina, koks pagrįstas buvo 1985 m. Vyskupų sinodo neeilinio susirinkimo man adresuotas prašymas parengti viso katalikų mokymo apie tikėjimą ir moralę katekizmą ir santrauką.

Parengtas 1986 m. tam įsteigtos kardinolų ir vyskupų komisijos, katekizmas buvo mano patvirtintas ir paskelbtas minėta apaštališkąja konstitucija, kuri ir šiandien tebegalioja bei tebėra aktuali ir iki galo įgyvendinama šiuo lotyniškuoju pavyzdiniu leidimu.

Šį leidimą parengė 1993 m. mano šiuo tikslu įsteigta tarpdikasterinė Apaštalų Sosto komisija. Ši komisija, kuriai vadovauti paskyriau savo garbingąjį brolį kardinolą Josephą Ratzingerį, uoliai darbavosi, ypatingą dėmesį skirdama per tuos metus iš viso pasaulio bei įvairių bažnytinės bendruomenės dalių suplaukusiems pasiūlymams dėl katekizmo formuluočių pakeitimo.

Tokia gautų pasiūlymų pagerinti gausa aiškiai liudija katekizmo visame pasaulyje, taip pat tarp nekrikščionių, sukeltą susidomėjimą ir patvirtina pasiteisinus katekizmo tikslą – išsamiai ir vientisai pristatyti katalikų mokymą, idant visi galėtų pažinti, ką savo kasdieniame gyvenime išpažįsta ir švenčia, kuo gyvena ir ko meldžia Katalikų Bažnyčia. Kartu tai akivaizdžiai rodo karštą norą prisidėti prie to, kad krikščionių tikėjimas, kurio pagrindiniai ir būtini elementai įtraukti į katekizmą, kuo tinkamiau būtų išdėstytas mūsų laikų žmonėms. Be to, per tokį daugelio Bažnyčios narių bendradarbiavimą tikrove tampa tai, ką esu parašęs minėtoje apaštališkojoje konstitucijoje Fidei depositum: „tokia balsų darna tikrai išreiškia tai, ką galima pavadinti tikėjimo simfonija“ (2).

Tad ir dėl tokių priežasčių komisija gautus pasiūlymus rimtai apsvarstė, rūpestingai išnagrinėjo per įvairias instancijas ir savo sprendimus pateikė man tvirtinti. Sprendimai, leidžiantys tinkamiau išdėstyti su katalikų tikėjimo paveldu susijusį katekizmo turinį ar kai kurias šio tikėjimo tiesas perteikti pavidalu, geriau atitinkančiu šiandienės katechezės reikalavimus, buvo mano patvirtinti ir dėl to atsidūrė šiame lotyniškajame pavyzdiniame leidime. Tad jame mokymo turinio požiūriu ištikimai pakartojamas tekstas, kurį Bažnyčiai ir pasauliui oficialiai pateikiau 1992 m. gruodžio mėnesį.

Šiandieniu lotyniškojo pavyzdinio leidimo paskelbimu užbaigiamas 1986 m. pradėtas katekizmo rengimo darbas ir įvykdomas minėtojo Vyskupų sinodo neeilinio susirinkimo pageidavimas. Bažnyčia dabar turi naują ir labai autoritetingą savo vienatinio ir amžino apaštališkojo tikėjimo išdėstymą, kuris bus „galiojantis bei teisėtas įrankis Bažnyčios bendrystei ugdyti“, „patikimas pagrindas tikėjimui mokyti“ ir „patikimas ir tikras pavyzdinis tekstas“ (plg. Apašt. konst. Fidei depositum, 4) paskiriems vietiniams katekizmams rengti.

Šitaip autentiškai bei sistemingai pateiktas katalikų tikėjimas ir katalikų mokymas leis katechezei, žengiant visiškai patikimu keliu, su nauju užsidegimu skelbti mūsų laikų žmogui krikščionių tikėjimą ir visas jo pavienes dalis. Šis tekstas kiekvienam katechetui labai padės perteikti vieną, amžiną tikėjimo paveldą vietinėje Bažnyčioje ir, tai darant, įstabią krikščioniškojo slėpinio vienybę, Šventosios Dvasios padedamam, susieti su žinios adresatų daugialypiais poreikiais bei įvairiomis gyvenimo sąlygomis. Katechetinė veikla, jei mokės tinkamai taikyti bei branginti šį po Susirinkimo atsiradusį katekizmą, Dievo tautoje patirs naują polėkį.

Tai ypač svarbu šiandien, vis labiau artinantis trečiajam tūkstantmečiui. Neatidėliotinai būtina įsipareigoti evangelizacijai, idant visi galėtų pažinti bei priimti Evangelijos žinią ir tapti žmonėmis „pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką“ (Ef 4, 13).

Todėl karštai raginu savo garbinguosius brolius vyskupus, kuriems pirma kitų patikimas Katalikų Bažnyčios katekizmas, pasinaudoti puikia lotyniškojo leidimo paskelbimo proga ir intensyviau stengtis, kad tekstas kuo labiau paplistų ir pirmiausia būtų priimtas kaip puiki dovana jiems patikėtoms bendruomenėms, kurios per tai vėl galės atrasti neišsemiamus tikėjimo turtus.

Bendromis ir viena kitą papildančiomis visų Dievo tautą sudarančių grupių pastangomis katekizmas tetampa žinomas visiems ir tebūna visų priimtas, kad būtų sustiprinta ir ligi pasaulio pakraščių išsiplėstų tikėjimo vienybė, kurios versmė ir pradas yra trejybinė Vienybė.

Šiuos savo troškimus, idant jie išsipildytų visų žmonių labui, patikiu Marijai, Kristaus Motinai, kurios paėmimą su kūnu ir dvasia į dangų šiandien švenčiame.


Kastel Gandolfas, 1997 m. rugpjūčio 15 d., devynioliktieji mano pontifikato metai