Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Rožinis – Rosarium

Rožinis Rosarium
Džiaugsmo slėpiniai
(pirmadieniais ir šeštadieniais)

Apreiškimas
Apsilankymas
Gimimas
Paaukojimas
Atradimas šventykloje

Šviesos slėpiniai
(ketvirtadieniais)

Krikštas Jordane
Apsireiškimas Kanos vestuvėse
Dievo karalystės skelbimas raginant atsiversti
Atsimainymas
Eucharistijos įsteigimas

Kančios slėpiniai
(antradieniais ir penktadieniais)

Malda Alyvų sode
Plakimas
Vainikavimas erškėčiais
Kryžiaus nešimas
Nukryžiavimas

Garbės slėpiniai
(trečiadieniais ir sekmadieniais)

Prisikėlimas
Žengimas į dangų
Šventosios Dvasios atsiuntimas
Marijos paėmimas į dangų
Marijos vainikavimas

PABAIGOS MALDA

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Dieve, tavo vienatinis Sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžinąjį išganymą. Mes apmąstome tuos slėpinius, kalbėdami Švenčiausiosios Mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Mystéria gaudiósa
(in feria secunda et sabbato)

Annuntiátio
Visitátio
Natívitas
Præsentátio
Invéntio in Templo

Mystéria luminósa
(in feria quinta)

Baptísma apud Iordánem
Autorevelátio apud Cananénse matrimónium
Regni Dei proclamátio coniúncta cum invitaménto ad conversiónem
Transfigurátio
Eucharístiæ Institútio

Mystéria dolorosa
(in feria tertia et feria sexta)

Agonía in Hortu
Flagellátio
Coronátio Spinis
Baiulátio Crucis
Crucifíxio et Mors

Mysteria gloriosa
(in feria quarta et Dominica)

Resurréctio
Ascénsio
Descénsus Spíritus Sancti
Assúmptio
Coronátio in Cælo

ORATIO AD FINEM ROSARII DICENDA

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Deus, cuius Unigénitus per vitam, mortem et resurrectiónem suam nobis salútis ætérnæ prǽmia comparávit, concéde, quǽsumus: ut hæc mystéria sacratíssimo beátæ Maríæ Virginis Rosário recoléntes, et imitémur quod cóntinent, et quod promíttunt assequámur. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

 

KBK nuorodos