Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Šventasis Raštas

18.  Kodėl Šventasis Raštas moko tiesos?

105-108135-136Kadangi Šventojo Rašto autorius yra pats Dievas, Šventasis Raštas vadinamas įkvėptu ir neklaidingai moko mūsų išganymui būtinų tiesų. Iš tiesų Šventosios Dvasios įkvėpti žmogiškieji autoriai užrašė tai, ko Dievas norėjo mus išmokyti. Tačiau krikščionių tikėjimas yra ne „knygos religija“, bet Dievo žodžio, kuris yra „ne nebylus užrašytasis žodis, bet įsikūnijęs gyvasis Žodis“ (šv. Bernardas Klervietis).

19.  Kaip skaityti Šventąjį Raštą?

109-119137Šventąjį Raštą reikia skaityti ir aiškinti, padedant Šventajai Dvasiai ir vadovaujant Bažnyčios Magisteriumui, pagal tris kriterijus: 1) atsižvelgiant į viso Rašto turinį ir vienybę; 2) paisant Rašto skaitymo Bažnyčios gyvojoje Tradicijoje; 3) neišleidžiant iš akių tikėjimo analogijos, t. y. darnaus tikėjimo tiesų tarpusavio ryšio.

20.  Kas yra Raštų kanonas?

120138Raštų kanonas yra Apaštalų Tradicijos Bažnyčioje atrinktų visų šventųjų raštų sąrašas. Šį kanoną sudaro 46 Senojo Testamento ir 27 Naujojo Testamento knygos.

21.  Kuo svarbus krikščionims Senasis Testamentas?

121-123Krikščionys gerbia Senąjį Testamentą kaip tikrą Dievo žodį. Visi jo raštai dieviškai įkvėpti ir išlaiko nuolatinę vertę. Jie liudija išganingosios Dievo meilės pedagogiją. Jie parašyti pirmiausia tam, kad parengtų visatos Išganytojo Kristaus atėjimui.

22.  Kuo svarbus krikščionims Naujasis Testamentas?

124-127139Naujasis Testamentas, kuriame pagrindinis dėmesys skirtas Jėzui Kristui, atskleidžia galutinę dieviškojo Apreiškimo tiesą. Keturios evangelijos – Mato, Morkaus, Luko ir Jono – Naujajame Testamente yra svarbiausi Jėzaus gyvenimo ir mokymo liudijimai; jos sudaro visų Raštų šerdį ir užima ypatingą vietą Bažnyčioje.

23.  Kas vienija Senąjį ir Naująjį Testamentą?

128-130140Raštas yra vienas, nes yra vienintelis Dievo Žodis, vienintelis Dievo išganymo sumanymas, vienintelis dieviškasis abiejų Testamentų įkvėptumas. Senasis Testamentas parengia Naujajam, o Naujajame išsipildo Senasis. Jiedu nušviečia vienas kitą.

24.  Koks Šventojo Rašto vaidmuo Bažnyčios gyvenime?

131-133141Šventasis Raštas Bažnyčios gyvenimui teikia atramą ir stiprybę. Bažnyčios vaikams jis yra tikėjimo tvirtybė, dvasinio gyvenimo maistas ir šaltinis. Šventasis Raštas yra teologijos ir pastoracinio skelbimo siela. Pasak psalmininko, jis yra „žibintas mano kojoms ir šviesa mano takui“ (Ps 119, 105). Štai kodėl Bažnyčia ragina dažnai skaityti Šventąjį Raštą, nes „nepažinti Raštų reiškia nepažinti Kristaus“ (šv. Jeronimas).