Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

„Ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį“

81.  Ką reiškia vardas Jėzus?

430-435452Apreiškimo metu angelo duotas vardas Jėzus reiškia „Dievas išgelbsti“. Taip išreiškiama tapatybė ir misija, nes „jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“ (Mt 1, 21). Petro tvirtinimu, „neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“ (Apd 4, 12).

82.  Kodėl Jėzus vadinamas Kristumi?

436-440453Graikiškai Kristus, hebrajiškai Mesijas, reiškia „pateptasis“. Jėzus yra Kristus, nes buvo pašvęstas Dievo, pateptas Šventosios Dvasios savo atperkamajai misijai vykdyti. Jis yra Izraelio lauktasis Mesijas, Tėvo atsiųstas į pasaulį. Jėzus priėmė Mesijo titulą ir patikslino jo prasmę: jis „nužengė iš dangaus“ (Jn 3, 13), buvo nukryžiuotas, po to prisikėlė, jis yra kenčiantis Viešpaties Tarnas, atėjęs „savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mt 20, 28). Iš vardo Kristus kilęs mūsų vardas krikščionys.

83.  Kokia prasme Jėzus yra vienatinis Dievo Sūnus?

441-445454Toks jis yra nepakartojama ir tobula prasme. Krikšto ir atsimainymo metu Tėvo balsas apibūdina Jėzų kaip „mylimąjį Sūnų“. Pats prisistatydamas kaip Sūnus, kuris „pažįsta Tėvą“ (Mt 11, 27), Jėzus patvirtina savo nepakartojamą ir amžiną santykį su Dievu – savo Tėvu. Jis yra „viengimis Dievo Sūnus“ (plg. 1 Jn 4, 9), antrasis Trejybės Asmuo. Jis yra apaštalų skelbimo šerdis: apaštalai regėjo „jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus“ (Jn 1, 14).

84.  Ką reiškia titulas Viešpats?

446-451455Biblijoje šis titulas paprastai reiškia Dievą kaip Valdovą. Jėzus šį titulą priskiria sau ir savo galia gamtai, demonams, nuodėmei bei mirčiai, ypač Prisikėlimu, parodo savo dieviškąją valdžią. Pirmieji krikščionių išpažinimai skelbia, kad Dievui Tėvui prideranti valdžia, pagarba bei šlovė tinka ir Jėzui, kuriam Dievas „padovanojo vardą, kilniausią iš visų vardų“ (Fil 2, 9). Jis pasaulio ir istorijos Viešpats, jam vieninteliam žmogus privalo visiškai palenkti savo asmeninę laisvę.