Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Velykų slėpinys Bažnyčios sakramentuose

224.  Kas yra sakramentai ir kokie jie yra?

1113-1131Sakramentai yra Kristaus įsteigti ir Bažnyčiai patikėti apčiuopiami ir veiksmingi malonės ženklai, per kuriuos mums gausiai dovanojamas dieviškasis gyvenimas. Jų yra septyni: Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija, Atgaila, Ligonių patepimas, Šventimai ir Santuoka.

225.  Koks yra sakramentų sąryšis su Kristumi?

1114-1116

Kristaus gyvenimo slėpiniai yra to, ką dabar per Bažnyčios tarnystei įšventintuosius sakramentais teikia Kristus, pamatas.

„Tai, kas buvo regima mūsų Išganytojuje, perėjo į jo sakramentus“ (šv. Leonas Didysis).

226.  Koks yra sakramentų ryšys su Bažnyčia?

1117-1119Kristus patikėjo sakramentus savo Bažnyčiai. Jie yra Bažnyčios dvejopai – per ją kaip Bažnyčios, kuri pati yra Kristaus veikimo sakramentas, veiksmai ir jai ta prasme, kad statydina Bažnyčią.

227.  Kas yra sakramentinė žymė?

1121Tai dvasinis antspaudas, suteikiamas Krikšto, Sutvirtinimo ir Šventimų sakramentais. Tai dieviškosios globos pažadas ir laidas. Šiuo antspaudu krikščionis padaromas panašus į Kristų, įvairiais būdais dalyvauja jo kunigystėje ir dalijasi Bažnyčioje įvairiais luomais ir pareigomis. Jis taip pat pašvenčiamas dieviškajam kultui ir tarnavimui Bažnyčiai. Dėl šios žymės neišdildomumo ją įspaudžiantys sakramentai gaunami tik kartą per gyvenimą.

228.  Koks yra sakramentų santykis su tikėjimu?

1122-11261133Sakramentai ne tik suponuoja tikėjimą, bet ir maitina, stiprina bei išreiškia jį žodžiais ir apeigų elementais. Švęsdama sakramentus, Bažnyčia išpažįsta savo apaštališkąjį tikėjimą. Iš čia kilęs senovinis posakis: Lex orandi, lex credendi, t. y. Bažnyčia tiki taip, kaip meldžiasi.

229.  Kodėl sakramentai yra veiksmingi?

1127-11281131Sakramentai yra veiksmingi ex opere operato („pačiu sakramentinio veiksmo atlikimo faktu“), nes nepriklausomai nuo tarnautojo asmeninio šventumo juose veikia ir jų žymimą malonę perteikia pats Kristus. Vis dėlto sakramentų vaisiai priklauso ir nuo juos priimančiųjų nuostatų.

230.  Kodėl sakramentai būtini išganymui?

1129Nors ne visi sakramentai teikiami kiekvienam tikinčiajam, jie yra būtini tikinčiųjų į Kristų išganymui, nes jais suteikiamos sakramentinės malonės, nuodėmių atleidimas, dieviškoji įsūnystė, panašumas į Viešpatį Kristų ir priklausomybė Bažnyčiai. Šventoji Dvasia gydo ir perkeičia tuos, kurie juos priima.

231.  Kas yra sakramentinė malonė?

1129113111342003Sakramentinė malonė yra Šventosios Dvasios malonė, kurią dovanoja Kristus. Ji būdinga kiekvienam sakramentui. Ši malonė padeda tikinčiajam žengti šventumo keliu, o Bažnyčiai – augti meile ir liudijimu.

232.  Koks yra santykis tarp sakramentų ir amžinojo gyvenimo?

1130Per sakramentus Bažnyčia jau dabar ragauja amžinojo gyvenimo, laukdama „palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo“ (Tit 2, 13).