Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Dorybės

377.  Kas yra dorybė?

18031833Dorybė yra pastovus ir tvirtas polinkis daryti gera. „Dorybingo gyvenimo tikslas – tapti panašiam į Dievą“ (šv. Grigalius Nisietis). Dorybės skirstomos į žmogiškąsias ir dieviškąsias.

378.  Kas yra žmogiškosios dorybės?

18041810-181118341839Žmogiškosios dorybės yra pastovios ir tvirtos proto ir valios tobulumo apraiškos, rikiuojančios mūsų veiksmus, tvarkančios mūsų aistras ir valdančios mūsų elgesį pagal proto ir tikėjimo reikalavimus. Įgytas ir sustiprintas morališkai gerais ir kartotiniais veiksmais, jas išskaistina ir išaukština dieviškoji malonė.

379.  Kokios yra svarbiausios žmogiškosios dorybės?

18051834Tai vadinamosios pagrindinės dorybės, apie kurias buriasi visos kitos ir kurios sudaro dorybingo gyvenimo ašį. Jos yra šios: protingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas.

380.  Kas yra protingumas?

18061835Protingumas nuteikia protą visomis aplinkybėmis atpažinti mūsų tikrąjį gėrį ir pasirinkti tinkamas priemones jam pasiekti. Jis vadovauja kitoms dorybėms, nustatydamas jų taisykles ir matą.

381.  Kas yra teisingumas?

18071836Teisingumo esmė – nuolatinė ir tvirta valia atiduoti kitam tai, kas jam priklauso. Teisingumas Dievo atžvilgiu vadinamas religingumo dorybe.

382.  Kas yra tvirtumas?

18081837Tvirtumas suteikia ištvermės sunkumuose ir pastovumo siekiant gėrio, iki pat gebėjimo paaukoti gyvybę dėl teisingo reikalo.

383.  Kas yra susivaldymas?

18091838Susivaldymas tvardo malonumų pomėgį, laiduoja valios viešpatavimą instinktams ir suteikia gebėjimą tinkamai naudotis sukurtosiomis gėrybėmis.

384.  Kas yra dieviškosios dorybės?

1812-18131840-1841Tai dorybės, kurių pradžia, paskata ir tiesioginis tikslas yra pats Dievas. Įliejamos žmogui su pašvenčiamąja malone, jos suteikia gebėjimą gyventi bendrystėje su Trejybe, pagrindžia ir įkvepia krikščionio moralinę veiklą, gaivindamos žmogiškąsias dorybes. Jos yra Šventosios Dvasios buvimo ir veikimo žmogiškuosiuose gebėjimuose laidas.

385.  Kokios yra dieviškosios dorybės?

1813Dieviškosios dorybės yra tikėjimas, viltis ir meilė.

386.  Kas yra tikėjimas?

1814-18161842Tikėjimas yra dieviškoji dorybė, kurios dėka tikime į Dievą ir visa, ką jis mums yra apreiškęs ir ką Bažnyčia teikia mums tikėti, nes Dievas yra pati Tiesa. Tikėjimu žmogus laisvai atiduoda save Dievui. Todėl tikintysis stengiasi pažinti ir vykdyti Dievo valią, nes tikėjimas „veikia meile“ (Gal 5, 6).

387.  Kas yra viltis?

1817-18211843Viltis yra dieviškoji dorybė, kurios dėka trokštame ir iš Dievo laukiame amžinojo gyvenimo kaip savo laimės, pasitikėdami Kristaus pažadais ir remdamiesi Šventosios Dvasios malonės pagalba, kad galėtume pelnyti amžinąjį gyvenimą ir ištverti iki žemiškojo gyvenimo pabaigos.

388.  Kas yra meilė?

1822-18291844Meilė yra dieviškoji dorybė, kurios dėka Dievą mylime labiau už viską, o artimą dėl Dievo meilės – kaip save pačius. Jėzus padarė ją naujuoju įsakymu, Įstatymo pilnatve. Ji yra „tobulumo raištis“ (Kol 3, 14), kitų jos gaivinamų, įkvepiamų ir tvarkomų dorybių pamatas. Be jos „aš būčiau niekas“ ir „nieko nelaimėčiau“ (1 Kor 13, 1–3).

389.  Kas yra Šventosios Dvasios dovanos?

1830-18311845Šventosios Dvasios dovanos yra nuolatinės nuostatos paklusti dieviškiesiems įkvėpimams. Jų yra septynios: išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas ir Dievo baimė.

390.  Kas yra Šventosios Dvasios vaisiai?

1832Šventosios Dvasios vaisiai yra tobulumo apraiškos, išugdytos mumyse kaip amžinosios šlovės pirmienos. Bažnyčios tradicijoje jų vardijama dvylika: „meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, didžiadvasiškumas, gerumas, maloningumas, romumas, ištikimybė, kuklumas, susivaldymas, skaistumas“ (plg. Gal 5, 22–23, Vulgata).