Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirmas skyrius. Žmogaus pašaukimas – gyvenimas Šventojoje Dvasioje

El Greco. Šv. Jonas kontempliuoja Švč. Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą. Toledas (Ispanija), Šv. Kryžiaus muziejus (Museo Santa Cruz)


Marija kaip Panagia (visa šventa) yra Šventosios Dvasios kaip Panagion šedevras. Visas jos gyvenimas nuo nekaltojo prasidėjimo iki pat šlovingojo paėmimo į dangų ištisai remiasi dieviškąja meile. Tėvo ir Sūnaus meilės Dvasia padarė Mariją nauju kūriniu, naująja Ieva, kuri širdimi ir protu linksta garbinti dangiškąjį Tėvą ir paklusti jam, būdama jo mylima duktė; priimti Sūnų ir tarnauti jam, būdama jo motina, mokinė ir bendradarbė; bendrauti ir bendradarbiauti su Šventąja Dvasia, būdama brangi jos šventovė.

Šiame paveiksle Marija apsupta grojančių ir džiūgaujančių angelų, jos galvą vainikuoja Šventosios Dvasios, kurią simbolizuoja balandis, dieviškosios meilės spindėjimas. Marija – Bažnyčios motina ir globėja (po jos kojomis matyti bažnyčios pastatas). Veiksmingai motiniškai užtardama Jėzui, ji apipila Bažnyčią gausiomis dangiškosiomis malonėmis (jas žymi žydinčių rožių krūmai).

Kairėje apačioje Nekaltąją Mergelę kontempliuojantis apaštalas Jonas simbolizuoja visus tikinčiuosius, laikančius Palaimintąją Mergelę tobulu pavyzdžiu ir kartu gyvenimo Dvasioje mokytoja bei vadove.

Cistersų abatas Kristijonas (XII a.) apmąstė, kaip savo dvasine patirtimi apaštalai dalijosi su Marija. Lygindamas juos su dvylika Palaimintąją Mergelę vainikuojančių žvaigždžių, jis rašė:

„Jie dažnai susiburdavo aplink protingiausiąją Mergelę kaip mokiniai aplink mokytoją, norėdami sužinoti daugiau tiesos apie tai, ką ji darė; tinkamu metu jie turėjo paskelbti šią tiesą kitiems. Dievo pašvęsta ir pamokyta, ji buvo tapusi tikra dangiškosios išminties biblioteka, per ilgą bendrą gyvenimą kaip ypatinga bendražygė suartėjusi su ta Išmintimi, kuri buvo jos Sūnus, dėdamasi į širdį ir sąžiningai išlaikydama tai, ką matė ir girdėjo“ (Pamokslas apie Palaimintosios Marijos paėmimą į dangų).


357.  Kaip krikščionio moralinis gyvenimas susijęs su tikėjimu ir sakramentais?

1691-1698

Tai, kas išpažįstama Tikėjimo simboliu, perteikiama sakramentais. Jais tikintieji iš tiesų gauna Kristaus malonę ir Šventosios Dvasios dovanų, suteikiančių gebėjimą gyventi naująjį Dievo vaikų gyvenimą Kristuje, priimtame tikėjimu.

„Krikščioni, pažink savo kilnumą“ (šv. Leonas Didysis).