Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Tikiu „amžinąjį gyvenimą“

207.  Kas yra amžinasis gyvenimas?

10201051Amžinasis gyvenimas yra gyvenimas, prasidedantis tuoj po mirties. Jis neturės pabaigos. Pirma jo kiekvienas bus individualiai teisiamas Kristaus, gyvųjų ir mirusiųjų teisėjo. To teismo nuosprendis bus patvirtintas Paskutiniajame teisme.

208.  Kas yra individualusis teismas?

1021-10221051Tai teismas, kuriame kiekvieno žmogaus nemirtingai sielai po mirties Dievas priteisia tiesioginį atlygį pagal jo tikėjimą ir darbus. Šio atlygio esmė – priėmimas į dangaus palaimą iškart ar po atitinkamo išskaistinimo arba amžinas pasmerkimas pragare.

209.  Kaip suprantamas dangus?

1023-10261053

Dangus suprantamas kaip aukščiausios ir galutinės laimės būvis. Mirštantys Dievo malonėje ir nereikalingi tolesnio išskaistinimo surenkami aplink Jėzų ir Mariją, angelus ir šventuosius. Šitaip jie sudaro dangaus Bažnyčią, joje regi Dievą „akis į akį“ (1 Kor 13, 12), gyvena meilės bendrystėje su Švenčiausiąja Trejybe ir užtaria mus.

„Esmiškasis ir tikrasis gyvenimas yra Tėvas, visiems mums per savo Sūnų Šventojoje Dvasioje tartum iš versmės liejantis dangiškųjų dovanų. Dėl jo palankumo mums, žmonėms, tvirtai pažadėtos amžinojo gyvenimo dieviškosios gėrybės“ (šv. Kirilas Jeruzalietis).

210.  Kas yra skaistykla?

1030-10311054Skaistykla yra būvis tų, kurie miršta draugystėje su Dievu, tačiau, nors ir būdami tikri dėl savo amžinojo išganymo, dar turi būti išskaistinti, kad galėtų įžengti į dangiškąją palaimą.

211.  Kaip galima padėti sieloms skaistykloje?

1032Dėl šventųjų bendrystės žemėje tebekeliaujantys tikintieji gali padėti skaistyklos sieloms, pagelbėdami joms malda, ypač Eucharistijos auka, taip pat išmalda, atlaidais ir atgailos darbais.

212.  Kokia yra pragaro esmė?

1033-10351056-1057Jo esmė – amžinasis pasmerkimas tų, kurie miršta, laisvu pasirinkimu mirtinai nusidėję. Pagrindinė pragaro bausmė yra amžinas atskyrimas nuo Dievo, nes tik jame žmogus gali rasti gyvenimą ir laimę, kuriems sukurtas ir kurių ilgisi. Šią tikrovę Kristus išreiškia žodžiais: „Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį!“ (Mt 25, 41).

213.  Kaip suderinti pragaro egzistavimą su begaliniu Dievo gerumu?

1036-1037Dievas nori, „kad visi atsiverstų“ (2 Pt 3, 9), tačiau, sukūręs žmogų laisvą ir atsakingą, jis gerbia jo apsisprendimą. Tad žmogus, būdamas visiškai savarankiškas, pats savanoriškai atsisako bendrystės su Dievu, jei iki mirties išlieka mirtinojoje nuodėmėje, atmesdamas gailestingąją Dievo meilę.

214.  Kokia bus Paskutinio teismo esmė?

1038-10411058-1059Paskutinio (visuotinio) teismo esmė bus palaimingojo gyvenimo arba amžinojo pasmerkimo nuosprendis, kurį Viešpats Kristus, sugrįžęs kaip gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas, paskelbs aplink jį susibursiantiems visiems „teisiesiems ir neteisiesiems“ (plg. Apd 24, 15). Po Paskutinio teismo prisikėlęs kūnas gaus tokį atlygį, kokio siela sulaukė individualiajame teisme.

215.  Kada vyks šis teismas?

1040Šis teismas vyks pasaulio pabaigoje, o jo dieną ir valandą žino tik Dievas.

216.  Kas yra naujojo dangaus ir naujosios žemės viltis?

1042-10501060Po Paskutinio teismo visa visata, išlaisvinta iš gendamybės vergijos, prasidėjus „naujam dangui ir naujai žemei“ (2 Pt 3, 13), bus Kristaus šlovės dalininkė. Taip bus pasiekta Dievo karalystės pilnatvė, t. y. iki galo įgyvendintas Dievo išganymo planas „visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje tartum galvoje“ (Ef 1, 10). Tada Dievas amžinajame gyvenime bus „viskas visame kame“ (1 Kor 15, 28).