Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštališka

161.  Kodėl Bažnyčia yra viena?

813-815866Bažnyčia yra viena, nes jos pradas ir pavyzdys yra vieno Dievo vienybė Asmenų Trejybėje; Bažnyčios steigėjas ir Galva – Jėzus Kristus, vėl suburiantis visas tautas į vieną kūną; jos siela – Šventoji Dvasia, suvienijanti visus tikinčiuosius į bendrystę Kristuje. Ji turi vieną tikėjimą, vieną sakramentinį gyvenimą, vieną apaštališkąją įpėdinystę, vieną bendrą viltį, vieną ir tą pačią meilę.

162.  Kur laikosi vienatinė Kristaus Bažnyčia?

816870Kaip pasaulyje įsteigta ir sutvarkyta bendrija, vienintelė Kristaus Bažnyčia laikosi (subsistit in) Katalikų Bažnyčioje, valdomoje Petro įpėdinio ir bendrystėje su juo esančių vyskupų. Tik per ją galima pasiekti išganymo priemonių pilnatvę, nes visas Naujosios Sandoros gėrybes Viešpats patikėjo vienai apaštalų kolegijai, kurios galva yra Petras.

163.  Kaip traktuotini krikščionys nekatalikai?

817-819Bažnyčiose ir bažnytinėse bendruomenėse, atsiskyrusiose nuo visiškos bendrystės su Katalikų Bažnyčia, galima aptikti daug pašventinimo ir tiesos elementų. Visos šios gėrybės kyla iš Kristaus ir kreipia į visuotinę vienybę. Šių Bažnyčių ir bendrijų nariai Krikštu yra įtraukti į Kristų; todėl mes pripažįstame juos broliais.

164.  Kaip įsipareigoti krikščionių vienybės labui?

820-822866Troškimas atkurti visų krikščionių vienybę yra Kristaus dovana ir Šventosios Dvasios raginimas. Jis saisto visą Bažnyčią ir reiškiasi per širdies atsivertimą, maldą, tarpusavio brolišką pažinimą, teologinį dialogą.

165.  Kokia prasme Bažnyčia yra šventa?

823-829867Bažnyčia yra šventa, nes jos steigėjas – Švenčiausiasis Dievas. Kristus atidavė save dėl jos, norėdamas ją pašventinti ir ją pačią padaryti šventinančią. Šventoji Dvasia gaivina ją meile. Joje glūdi išganymo priemonių pilnatvė. Šventumas yra kiekvieno jos nario pašaukimas ir visų jos narių veiklos tikslas. Bažnyčiai priklauso Mergelė Marija ir nesuskaitomi šventieji kaip jos pavyzdžiai ir užtarėjai. Iš Bažnyčios šventumo gauna pašventinimą jos vaikai, čia, žemėje, pripažįstantys esą nusidėjėliai, visada reikalingi atsivertimo ir išskaistinimo.

166.  Kodėl Bažnyčia vadinama visuotine?

830-831868Bažnyčia yra visuotinė, t. y. katalikiška, nes joje yra Kristus. „Kur Jėzus Kristus, ten ir visuotinė Bažnyčia“ (šv. Ignotas Antiochietis). Ji skelbia tikėjimo visumą ir vientisumą. Ji turi ir tvarko išganymo priemonių pilnatvę. Ji pasiųsta su užduotimi į visas tautas, visus laikus ir kiekvieną jiems priklausančią kultūrą.

167.  Ar katalikiška yra dalinė Bažnyčia?

832-835Katalikiška yra kiekviena dalinė Bažnyčia (t. y. vyskupija arba eparchija), kurią sudaro krikščionių bendruomenė, esanti tikėjimo ir sakramentų bendrystėje su vyskupu, įšventintu pagal apaštališkąją įpėdinystę, ir su Romos Bažnyčia, „pirmaujančia meilėje“ (šv. Ignotas Antiochietis).

168.  Kas priklauso visuotinei Bažnyčiai?

836-838Visuotinei Dievo tautos vienybei įvairiais būdais priklauso arba priskirti visi žmonės. Katalikų Bažnyčiai pilnatviškai priklauso tas, kas yra susivienijęs su ja tikėjimo išpažinimo, sakramentų, bažnytinio valdymo ir bendrystės ryšiais, turėdamas Kristaus Dvasią. Pakrikštytieji, pilnatviškai neįgyvendinantys šios katalikiškos vienybės, palaiko tam tikrą, nors ir netobulą, bendrystę su Katalikų Bažnyčia.

169.  Kaip visuotinė Bažnyčia susijusi su žydų tauta?

839-840Katalikų Bažnyčia pripažįsta esanti susijusi su žydų tauta, nes Dievas pasirinko šią tautą pirma kitų priimti jo žodį. Žydų tauta turi „įvaikystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, Dievo garbinimą ir pažadus; jiems priklauso protėviai, ir iš jų kūno atžvilgiu yra kilęs Kristus“ (Rom 9, 4–5). Skirtingai negu kitos nekrikščionių religijos, žydų tikėjimas jau yra atsakas į Dievo Apreiškimą Senojoje Sandoroje.

170.  Koks ryšys yra tarp visuotinės Bažnyčios ir nekrikščionių religijų?

841-845Tas ryšys pirmiausia kyla iš visos žmonių giminės kilmės ir tikslo bendrumo. Katalikų Bažnyčia pripažįsta, jog visa, ką gero ir teisingo turi kitos religijos, ateina iš Dievo, yra jo tiesos spindulys, gali parengti priimti Evangeliją ir patraukti į žmonijos vienybę Kristaus Bažnyčioje.

171.  Ką reiškia teiginys: „Už Bažnyčios nėra išganymo“?

846-848Tai reiškia, kad visas išganymas kyla iš Kristaus kaip Galvos per Bažnyčią kaip jo Kūną. Todėl negali būti išganyti žinantys, kad Bažnyčia įsteigta Kristaus ir būtina išganymui, bet nenorintys į ją įsijungti ir joje pasilikti. Kita vertus, Kristaus ir jo Bažnyčios dėka amžinąjį išganymą gali pasiekti be savo kaltės nepažįstantys Kristaus Evangelijos ir jo Bažnyčios, tačiau nuoširdžiai ieškantys Dievo ir, malonės veikiami, besistengiantys vykdyti per sąžinės balsą atpažįstamą jo valią.

172.  Kodėl Bažnyčia privalo skelbti Evangeliją visam pasauliui?

849-851Todėl, kad Kristus liepė: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28, 19). Šio misijinio Viešpaties įsakymo šaltinis yra amžinoji Dievo meilė; jis atsiuntė savo Sūnų ir savo Dvasią, nes „trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą“ (1 Tim 2, 4).

173.  Kokiu būdu Bažnyčia yra misijinė?

852-856Šventosios Dvasios vadovaujama Bažnyčia tęsia paties Kristaus misiją istorijoje. Todėl krikščionys privalo visiems skelbti Kristaus atneštą Gerąją Naujieną, sekdami jo keliu ir pasirengę aukotis net iki kankinystės.

174.  Kodėl Bažnyčia yra apaštališka?

857869Bažnyčia yra apaštališka dėl savo kilmės, būdama pastatydinta „ant apaštalų pamato“ (Ef 2, 20), dėl savo mokymo, kuris yra apaštalų mokymas, dėl savo sandaros, nes iki Kristaus grįžimo ji mokoma, šventinama ir vadovaujama apaštalų per jų įpėdinius vyskupus bendrystėje su Petro įpėdiniu.

175.  Kokia yra apaštalų misijos esmė?

858-861Žodis apaštalas reiškia pasiuntinį. Tėvo Pasiuntinys Jėzus pasišaukė dvylika mokinių ir paskyrė apaštalais, padarydamas juos rinktiniais savo prisikėlimo liudytojais ir savo Bažnyčios pamatu. Jis pavedė jiems tęsti jo misiją, tardamas: „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20, 21), ir pažadėjo būti su jais iki pasaulio pabaigos.

176.  Kas yra apaštališkoji įpėdinystė?

861-865Apaštališkoji įpėdinystė yra apaštalų misijos ir valdžios perdavimas jų įpėdiniams vyskupams per Šventimų sakramentą. Dėl tokio perdavimo Bažnyčia išlaiko tikėjimo ir gyvenimo bendrystę su savo ištakomis, visą savo apaštalavimą per ilgus šimtmečius skirdama skleisti Kristaus karalystę žemėje.