Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Krikščioniškosios laidotuvės

354.  Koks yra ryšys tarp sakramentų ir krikščionio mirties?

1680-1683Kristuje mirštantis krikščionis savo žemiškosios egzistencijos pabaigoje pasiekia Krikštu prasidėjusio, Sutvirtinimu sustiprinto ir Eucharistijos kaip išankstinio dalyvavimo dangiškajame pokylyje maitinto naujojo gyvenimo pilnatvę. Krikščionio mirties prasmė atsiskleidžia mūsų vienintelės vilties – Jėzaus Mirties ir Prisikėlimo šviesoje. Kristuje Jėzuje mirštantis krikščionis išeina „įsikurti pas Viešpatį“ (2 Kor 5, 8).

355.  Ką išreiškia laidotuvės?

1684-1685Pagal įvairias apeigas, atitinkančias kiekvieno krašto aplinkybes ir tradicijas, švenčiamos laidotuvės išreiškia prisikėlimo viltyje glūdintį krikščioniškosios mirties velykinį pobūdį ir bendrystės su mirusiuoju jausmą, ypač meldžiantis dėl jo sielos išskaistinimo.

356.  Kokie yra pagrindiniai laidotuvių momentai?

1686-1690Paprastai laidotuves sudaro keturi pagrindiniai momentai: mirusiojo palaikų priėmimas bendruomenėje paguodos ir vilties žodžiais, Žodžio liturgija, Eucharistinė auka ir atsisveikinimas, per kurį mirusiojo siela patikima Dievui, amžinojo gyvenimo šaltiniui, o kūnas, laukiant prisikėlimo, palaidojamas.