Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Visuotinis pašaukimas melstis

2566S-535Y-470Žmogus ieško Dievo. Kurdamas Dievas kiekvieną esybę pašaukia iš nebūties į buvimą. Apvainikuotas garbe ir didybe,1 žmogus, kaip ir angelai, gali pripažinti, koks nuostabus Viešpaties vardas visoje žemėje.2 Net per savo nuodėmę praradęs panašumą į Dievą, žmogus lieka savo Kūrėjo paveikslas. Jis tebetrokšta į buvimą jį pašaukusio Dievo. Visos religijos liudija, kad ieškoti Dievo neatsiejama nuo žmogaus esmės.3

2567S-535Y-470Dievas pirmas pašaukia žmogų. Nors žmogus ir pamiršta savo Kūrėją ar slepiasi nuo Jo veido, vaikosi savo stabų ar kaltina Dievą, kam jį apleido, gyvasis ir tikrasis Dievas nenuilstamai kviečia kiekvieną žmogų į slėpiningą susitikimą su Juo maldoje. Joje visada pirmas su meile kreipiasi ištikimasis Dievas, o žmogaus kreipimasis visada tėra atsakymas. Kuo labiau apsireiškia Dievas ir leidžia žmogui pačiam save pažinti, tuo labiau malda tampa abipusiu pašaukimu ir Sandoros drama, į kurią žodžiais ir veiksmais įsitraukia širdis. Ši drama driekiasi per visą išganymo istoriją.

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

2566-2567535. Kodėl pašaukimas melstis yra visuotinis?

Todėl, kad Dievas, pirmiausia kūrimu, pašaukia kiekvieną būtybę iš nieko, ir net po nuopuolio žmogus vis dar geba atpažinti savo Kūrėją, tebetrokšdamas To, kuris jį pašaukė būti. Visos religijos ir ypač visa išganymo istorija liudija, kad žmogus trokšta Dievo, tačiau Dievas pirmas nenuilstamai traukia kiekvieną žmogų į slėpiningą susitikimą maldoje.

KBKS 535 kontekstas

YC nuorodos

2566-2567470. Kaip žmogui ateina į galvą melstis?

 

KBK išnašos

1Plg. Ps 8, 6.

2Plg. Ps 8, 2.

3Plg. Apd 17, 27.