Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirmas poskyris. Žmogus pajėgus pažinti Dievą

2.  Kodėl žmoguje glūdi Dievo troškimas?

27-3044-45

Sukurdamas žmogų pagal savo paveikslą, Dievas pats įrašė jo širdyje troškimą jį regėti. Net jei jis šį troškimą ignoruoja, Dievas nesiliauja traukęs žmogaus prie savęs, idant šis gyventų ir rastų jame tiesos bei laimės pilnatvę, kurios be paliovos ieško. Savo prigimtimi ir pašaukimu žmogus yra religinė būtybė, pajėgi užmegzti bendrystę su Dievu. Šis artimas ir gyvybiškas ryšys su Dievu suteikia žmogui pamatinį orumą.

„Didis esi, Viešpatie, ir be galo girtinas […]. Sukūrei mus sau, ir nerami mūsų širdis, kol neatsilsės tavyje“ (šv. Augustinas).

3.  Ar galima pažinti Dievą vien proto šviesa?

31-3646-47Iš kūrinijos, t. y. iš pasaulio ir iš žmogaus asmens, žmogus vien savo protu tikrai gali pažinti Dievą kaip visatos pradžią ir tikslą, kaip aukščiausiąjį gėrį, kaip begalinę tiesą ir grožį.

4.  Ar pakanka vien proto šviesos pažinti Dievo slėpinį?

37-38Pažindamas Dievą vien proto šviesa, žmogus susiduria su daugybe sunkumų. Negana to, jis pats negali įžengti į dieviškojo slėpinio gilumą. Štai kodėl Dievas panoro savo Apreiškimu nušviesti ne tik žmogiškąjį supratingumą pranokstančias tiesas, bet ir religijos bei moralės tiesas, idant jas, kaip tokias prieinamas protui, per tai visi galėtų pažinti nesunkiai, su visišku tikrumu ir be jokios klaidos.

5.  Kaip kalbėti apie Dievą?

39-4348-49Apie Dievą galima kalbėti visiems ir su visais, remiantis žmogaus ir kitų kūrinių tobulumo apraiškomis, nors ir ribotai, bet atspindinčiomis begalinį Dievo tobulumą. Vis dėlto, net ir žinant, kad begalinio Dievo slėpinio niekada neįmanoma pilnatviškai išreikšti, mūsų kalbėseną būtina nuolatos gryninti, atsisakant to, kas yra įsivaizduota ir netobula.