Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Motu proprio dėl Katalikų Bažnyčios katekizmo santraukos aprobavimo ir paskelbimo


Garbingiesiems broliams kardinolams, patriarchams, arkivyskupams, vyskupams, kunigams, diakonams ir visiems Dievo tautos nariams.


Prieš dvidešimt metų buvo pradėtas rengti Katalikų Bažnyčios katekizmas, kurį išleisti paprašė Vyskupų sinodo nepaprastasis susirinkimas visuotinio Vatikano II Susirinkimo pabaigos dvidešimtųjų metinių proga.

Esu be galo dėkingas Viešpačiui Dievui, kad jis dovanojo Bažnyčiai šį Katekizmą, 1992 m. paskelbtą gerbiamo ir mylimo mano pirmtako popiežiaus Jono Pauliaus II.

Didelę šios dovanos naudą ir vertę patvirtina pirmiausia teigiamas ir platus jo atgarsis tarp vyskupų, kuriems ypač jis ir skiriamas kaip patikimas bei autentiškas pavyzdinis tekstas katalikų mokymui dėstyti ir vietiniams katekizmams rengti. Be to, jį labai palankiai priėmė visa Dievo tauta, galėjusi su juo susipažinti ir jį įvertinti daugiau negu penkiasdešimt kalbų, į kurias jis iki šiol išverstas.

Su dideliu džiaugsmu dabar aprobuoju ir skelbiu šio Katekizmo Santrauką.

2002 m. spalį jos gyvai pageidavo Tarptautinio katechetų kongreso dalyviai, šitaip išreiškę daug kur Bažnyčioje jaučiamą poreikį. Atsiliepdamas į šį troškimą, velionis mano pirmtakas 2003 m. vasario mėn. nusprendė ją parengti ir pavedė tai atlikti nedidelei mano vadovaujamai ir kelių ekspertų padedamai kardinolų komisijai. Darbo metu šios Santraukos projektas buvo pateiktas įvertinti visiems kardinolams bei vyskupų konferencijų pirmininkams, ir dauguma jų priėmė ir įvertino jį palankiai.

Santrauka, kurią dabar pateikiu visuotinei Bažnyčiai, yra tikslus ir patikimas Katalikų Bažnyčios katekizmo apibendrinimas. Joje glaustai išdėstyti visi esminiai ir pamatiniai Bažnyčios tikėjimo elementai, todėl, kaip mano pirmtakas ir pageidavo, tai yra savotiškas žinynas, leidžiantis visiems, tikintiems ir netikintiems, vienu bendru žvilgsniu aprėpti visą katalikų tikėjimo panoramą.

Santraukos struktūra, turinys ir kalba tiksliai atspindi Katalikų Bažnyčios katekizmą, taigi kaip jo apibendrinimas ji padės ir skatins geriau jį pažinti ir į jį įsigilinti.

Todėl, kupinas pasitikėjimo, patikiu šią Santrauką pirmiausia visai Bažnyčiai ir konkrečiai kiekvienam krikščioniui, idant šiame trečiame tūkstantmetyje jos padedamas kiekvienas galėtų vėl imtis evangelizacijos bei tikėjimo mokymo su nauju polėkiu, kuriuo turi pasižymėti kiekviena bažnytinė bendruomenė ir kiekvienas bet kurio amžiaus ir bet kurios tautos Kristų tikintysis.

Tačiau dėl savo glaustumo, aiškumo ir vientisumo ši Santrauka taip pat skirta kiekvienam žmogui, kuris, gyvendamas pabirame daugialypių žinių pasaulyje, trokšta pažinti Gyvenimo Kelią, Dievo patikėtąją savo Sūnaus Bažnyčiai Tiesą.

Skaitydamas šią Santrauką kaip autoritetingą priemonę ir ypač Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Kristaus ir Bažnyčios Motinos, užtarimu, kiekvienas galės vis geriau pažinti ir priimti aukščiausios Dievo Dovanos žmonijai – vienatinio jo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6), – neišsemiamą gražumą, ypatingumą ir aktualumą.


2005 m. birželio 28 d., Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės vigilija, pirmi pontifikato metai


 

KBK nuorodos