Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Ketvirtas įsakymas: Gerbk savo tėvą ir motiną

455.  Kas įsakoma ketvirtu įsakymu?

2196-22002247-2248Juo įsakoma gerbti savo tėvus ir tuos, kuriems Dievas mūsų labui suteikė valdžią.

456.  Kokia yra šeimos prigimtis pagal Dievo planą?

2201-22052249Vyras ir moteris, suvienyti santuokos, kartu su savo vaikais sudaro šeimą. Dievas įsteigė šeimą ir suteikė jai pamatinę sąrangą. Santuoka ir šeima yra skirtos sutuoktinių gerovei, vaikų gimdymui ir auklėjimui. Šeimoje nusistovi jos narių tarpusavio asmeniniai santykiai ir pirminės atsakomybės ryšiai. Kristuje šeima tampa namų Bažnyčia, nes ji yra tikėjimo, vilties ir meilės bendruomenė.

457.  Kokią vietą visuomenėje užima šeima?

2207-2208Šeima yra pirminė žmonių visuomenės ląstelė ir pirmesnė už bet kokį viešosios valdžios pripažinimą. Šeimos pagrindai ir vertybės sudaro visuomenės gyvenimo pamatą. Šeimos gyvenimas įvesdina į gyvenimą visuomenėje.

458.  Kokios yra visuomenės pareigos šeimai?

2209-22132250Visuomenės pareiga yra palaikyti ir stiprinti santuoką bei šeimą, laikantis subsidiarumo principo. Viešoji valdžia privalo gerbti, ginti ir remti tikrąją santuokos ir šeimos prigimtį, viešąją moralę, tėvų teises ir namų židinio gerovę.

459.  Kokios yra vaikų pareigos tėvams?

2214-22202251Vaikai turi puoselėti pagarbą savo tėvams (vaikų prieraišumą), dėkingumą, nuolankumą bei klusnumą ir šitaip – o kartu gerais santykiais su savo broliais bei seserimis – prisidėti prie viso šeimos gyvenimo didesnės darnos ir šventumo. Kai tėvus ištinka skurdas, liga, vienatvė ar senatvė, suaugę vaikai privalo jiems padėti morališkai ir medžiagiškai.

460.  Kokios yra tėvų pareigos vaikams?

2221-2231Būdami dieviškosios tėvystės dalininkai, tėvai yra pirmieji savo vaikų auklėtojai ir pirmieji tikėjimo skelbėjai. Jų pareiga mylėti ir gerbti savo vaikus kaip asmenis ir kaip Dievo vaikus ir, kiek išgalint, rūpintis jų medžiaginiais bei dvasiniais poreikiais, parenkant tinkamas mokyklas ir protingais patarimais padedant pasirinkti profesiją bei gyvenimo luomą. Jiems skirta ypatinga užduotis – mokyti krikščionių tikėjimo.

461.  Kaip tėvai moko savo vaikus krikščionių tikėjimo?

2252-2253Daugiausia pavyzdžiu, malda, šeimos katecheze ir dalyvavimu bažnytiniame gyvenime.

462.  Ar šeimos ryšiai yra absoliutus gėris?

2232-2233Šeimos ryšiai svarbūs, bet ne absoliutūs, nes pirmutinis krikščionio pašaukimas – mylėti ir sekti Jėzų: „Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane – nevertas manęs“ (Mt 10, 37). Tėvai turi su džiaugsmu padėti savo vaikams sekti Jėzų visuose gyvenimo luomuose, įskaitant pašvęstąjį gyvenimą ar kunigiškąją tarnybą.

463.  Kaip vykdytina valdžia įvairiose pasaulietinės visuomenės srityse?

2234-22372254Ji visada vykdytina kaip tarnyba, gerbiant pagrindines žmogaus teises, teisingą vertybių hierarchiją, įstatymus, paskirstymo teisingumą ir subsidiarumo principą. Vykdydamas valdžią, kiekvienas turi siekti naudos veikiau bendruomenei negu sau ir, priimdamas sprendimus, semtis įkvėpimo iš tiesos apie Dievą, žmogų ir pasaulį.

464.  Kokios yra piliečių pareigos pasaulietinei valdžiai?

2238-22412255Paklūstantieji valdžiai turėtų laikyti savo vadovus Dievo atstovais ir siūlytis sąžiningai bendradarbiauti darnaus valstybės ir visuomenės gyvenimo labui. Čia įeina meilė ir tarnyba tėvynei, teisė ir pareiga balsuoti, mokesčių mokėjimas, šalies gynyba ir teisė konstruktyviai kritikuoti.

465.  Kada pilietis neprivalo paklusti pasaulietinei valdžiai?

2242-22432256Pilietis, klausydamas sąžinės balso, neturi paklusti, kai pasaulietinės valdžios įstatymai prieštarauja moralinės tvarkos reikalavimams: „Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių“ (Apd 5, 29).