Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

PIRMA DALIS. TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

Gentile da Fabriano (1423). Išminčių pagarbinimas. Florencija (Italija), Uffizi galerija (Galleria degli Uffizi)


Nuostabiame šedevre Išminčių pagarbinimas (plg. Mt 2, 1–12) vaizduojamas Jėzaus apsireiškimas visoms tautoms. Įsikūnijimas yra dovana ne tik Marijos, Juozapo, Izraelio moterų, piemenų, paprastų žmonių tikėjimui, bet ir iš Rytų atvykusių pagarbinti naujagimio Mesijo bei įteikti jam dovanų svetimšalių tikėjimui:

„Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros“ (Mt 2, 11).

Išminčiai – tikėti pašauktų tautų pirmienos; jie artinasi prie Jėzaus ne tuščiomis rankomis, bet su savo žemės ir savo kultūros turtais.

Jėzaus Evangelija yra išganomasis žodis visai žmonijai. Šv. Leonas Didysis sakė:

„Visos tautos, atstovaujamos trijų išminčių, tegarbina visatos Kūrėją, ir Dievas tebūna pažįstamas ne tik Judėjoje, bet ir visoje žemėje, nes visur Izraelyje didis jo vardas“ (plg. Ps 75, 2) (Pamokslas 3 Epifanijos proga).

Santraukos pirmoje dalyje parodomas Dievo ir žmogaus susitikimas bei tikėjimo atsakas, kuriuo Bažnyčia visų žmonių vardu atsiliepia į Dievo Sūnaus atperkamojo įsikūnijimo ir dieviškojo apreiškimo dovaną.

 

 

KBK nuorodos