Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Kaip ją švęsti?

236.  Kaip švenčiama liturgija?

1145Liturgijos šventimas nuaustas iš ženklų ir simbolių, kurių reikšmė, įsišaknijusi kūrinijoje ir žmogiškosiose kultūrose, ryškėja per Senosios Sandoros įvykius ir pilnatviškai atsiskleidžia Kristaus Asmenyje bei veikloje.

237.  Iš kur kyla sakramentiniai ženklai?

1146-11521189Kai kurie jų kyla iš kūrinijos (šviesa, vanduo, liepsna, duona, vynas, aliejus), kiti – iš visuomenės gyvenimo (mazgojimas, patepimas, duonos laužymas), treti – iš Senosios Sandoros išganymo istorijos (Velykų apeigos, aukos, rankų uždėjimas, pašventinimai). Šie ženklai, kai kurie iš jų normatyvūs ir nekintami, buvo perimti Kristaus ir tapo išganomojo bei pašventinamojo veikimo priemonėmis.

238.  Koks yra ryšys tarp veiksmų ir žodžių sakramentų šventime?

1153-11551190Sakramentų šventime veiksmai ir žodžiai glaudžiai susiję. Net jei simboliniai veiksmai jau patys savaime yra kalba, vis dėlto būtina, kad tuos veiksmus lydėtų ir darytų gyvus apeigų žodžiai. Neatskiriami kaip ženklai ir mokymas, liturgijos žodžiai ir veiksmai taip pat įgyvendina tai, ką išreiškia.

239.  Kokiais kriterijais vadovaujantis į liturgijos šventimą įtraukiamas giedojimas ir muzika?

1156-11581191Giedojimas ir muzika artimai susiję su liturgijos vyksmu, todėl privalu atsižvelgti į šiuos kriterijus: tekstų, pirmiausia imamų iš Šventojo Rašto bei liturgijos šaltinių, ir katalikų mokymo atitikimą; išraiškingą maldos grožį; muzikos kokybiškumą; susirinkimo narių dalyvavimą; Dievo tautos kultūros turtingumą ir šventimo šventumą bei iškilmingumą. „Kas gieda, tas dvigubai meldžiasi“ (šv. Augustinas).

240.  Kokia yra šventųjų paveikslų paskirtis?

1159-11611192Tobuliausia liturginė ikona yra Kristaus paveikslas. Kiti paveikslai, vaizduojantys Mergelę ir šventuosius, žymi juose šlovinamą Kristų. Jie skelbia tą pačią evangelinę žinią, kurią Šventasis Raštas perteikia žodžiais, ir padeda budinti bei maitinti tikinčiųjų tikėjimą.