Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

9 skirsnis. „Tikiu šventąją, visuotinę Bažnyčią“

748Y-121„Tautų šviesa, kuri yra Kristus, jo skaistumu, atsispindinčiu Bažnyčios veide, šis Šventasis Sinodas, susirinkęs Šventojoje Dvasioje, karštai trokšta apšviesti visus žmones, visai kūrinijai skelbdamas Evangeliją“.120 Šiais žodžiais prasideda Vatikano II Susirinkimo dogminė konstitucija apie Bažnyčią. Susirinkimas tuo parodo, kad tikėjimo straipsnis apie Bažnyčią visiškai priklauso nuo straipsnių apie Jėzų Kristų. Bažnyčia neturi kitos šviesos, kaip tik Kristaus; pagal Bažnyčios tėvų pamėgtą įvaizdį ją galima palyginti su mėnuliu, kurio visa šviesa yra saulės atspindys.

749Y-121Straipsnis apie Bažnyčią taip pat visiškai priklauso nuo prieš jį einančio straipsnio apie Šventąją Dvasią. „Parodę, kad Šventoji Dvasia yra visokio šventumo versmė ir davėja, dabar išpažįstame, kad Ji Bažnyčią apdovanoja šventumu.“121 Bažnyčia, kaip sako tėvai, yra vieta, kurioje „pražysta Dvasia“122.

750Y-121Tikėjimas, kad Bažnyčia yra „šventa“, „visuotinė“ ir, kaip priduriama Nikėjos–Konstantinopolio tikėjimo simbolyje, „viena“ ir „apaštališka“, neatskiriamas nuo tikėjimo į Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Apaštalų tikėjimo simbolyje mes išpažįstame, kad tikime šventąją Bažnyčią („Credo [...] Ecclesiam“), ne į Bažnyčią, kad Dievo nesupainiotume su Jo kūriniais ir aiškiai priskirtume Dievo gerumui visas dovanas, kurias Jis yra sukaupęs savo Bažnyčioje.123

 

 

 

 

KBK nuorodos
YC nuorodos

748121. Kas yra Bažnyčia?

 

KBK išnašos

120Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965) 5.

121Catechismus Romanus, 1, 10, 1, ed. P. Rodríguez, Vatikanas–Pamplona, 1989, p. 104.

122Šv. Ipolitas Romietis, Traditio apostolica, 35, ed. B. Botte, Miunsteris, 1989, p. 82.

123Plg. Catechismus Romanus, 1, 10, 22, ed. P. Rodríguez, Vatikanas–Pamplona, 1989, p. 118.