Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Bažnyčia – Motina ir Mokytoja

429.  Kaip Bažnyčia maitina krikščionių moralinį gyvenimą?

2030-20312047Bažnyčia yra bendruomenė, kurioje krikščionys susipažįsta su Dievo žodžiu ir mokymu apie „Kristaus įstatymą“ (Gal 6, 2), gauna sakramentinę malonę, vienijasi su Kristaus eucharistine auka, kad jų moralinis gyvenimas taptų dvasiniu garbinimu, išmoksta vadovautis Mergelės Marijos ir šventųjų šventumo pavyzdžiu.

430.  Kodėl Bažnyčios Magisteriumas daro pareiškimus moralės srityje?

2032-20402049-2051Todėl, kad Bažnyčios Magisteriumo užduotis – skelbti tikėjimą, kurį privalu priimti ir gyvenime pritaikyti. Ši užduotis taip pat apima ypatingus prigimtinio įstatymo priesakus, nes jų laikymasis būtinas išganymui.

431.  Ko siekiama Bažnyčios įsakymais?

20412048Penkiais Bažnyčios įsakymais siekiama laiduoti tikintiesiems būtiną maldos dvasios, sakramentinio gyvenimo, moralinio įsipareigojimo ir augimo Dievo bei artimo meile minimumą.

432.  Kokie yra Bažnyčios įsakymai?

2042-2043Jie yra šie: 1) dalyvauti Mišiose sekmadieniais bei per kitas privalomąsias šventes ir susilaikyti nuo darbų ar veiklos, galinčių trukdyti šias dienas pašventinti; 2) bent kartą per metus išpažinti savo nuodėmes ir priimti Sutaikinimo sakramentą; 3) bent apie Velykas priimti Eucharistijos sakramentą; 4) susilaikyti nuo mėsos ir pasninkauti Bažnyčios nustatytomis dienomis; 5) kiekvienam pagal išgales prisidėti prie medžiaginio Bažnyčios išlaikymo.

433.  Kodėl Evangelijai skelbti būtinas krikščionių moralus gyvenimas?

2044-2046Todėl, kad, gyvendami panašiai kaip Viešpats Jėzus, krikščionys patraukia žmones prie tikėjimo į tikrąjį Dievą, statydina Bažnyčią, pripildo pasaulį Evangelijos dvasios ir pagreitina Dievo karalystės atėjimą.