Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Šlovė Viešpačiui – Benedictus

Šlovė Viešpačiui Benedictus
Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui,
kad aplankė savo tautą
ir atnešė jai išvadavimą.
Jis pažadino gelbėtoją mums galingą
savo tarno Dovydo namuose,
kaip nuo senų senovės buvo skelbęs
savo šventųjų pranašų lūpomis,
jog mus išgelbės nuo priešų
ir iš rankos tų,
kurie mūsų nekenčia.
Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą
ir atsimena savo šventąją Sandorą –
priesaiką, duotą mūsų tėvui Abraomui,
jog leis mums,
išvaduotiems iš priešų rankos,
be baimės jam tarnauti
per visą gyvenimą
šventumu ir teisumu jo akyse. –
O tu, vaikeli,
būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu,
nes tu eisi
pirma Viešpaties jam
kelio nutiesti;
tu mokysi jo žmones pažinti išganymą
iš nuodėmių atleidimo.
Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo
mus aplankė šviesa iš aukštybių,
kad apšviestų tūnančius tamsoje
ir mirties ūksmėje,
kad mūsų žingsnius pakreiptų
į ramybės kelią.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui,
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje,
dabar ir visados,
ir per amžius.
Amen.
Benedíctus Dóminus, Deus Ísrael,
quia visitávit
et fecit redemptiónem plebi suæ,
et eréxit cornu salútis nobis
in domo David púeri sui,
sieut locútus est per os sanctórum,
qui a sæculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris
et de manu ómnium,
qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris
et memorári testaménti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit
ad Ábraham patrem nostrum,
datúrum se nobis, ut sine timóre,
de manu inimicórum liberáti,
serviámus illi in sanctitáte et iustítia
coram ipso omnibus diébus nostris.
Et tu, puer,
prophéta Altíssimi vocáberis:
præíbis enim ante
fáciem Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis
plebi eius
in remissiónem peccatórum eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri,
in quibus visitábit nos óriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris
et in umbra mortis sedent,
ad dirigéndos pedes nostros
in viam pacis.

Glória Patri et Fílio et
Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper,
et in sǽcula sæculórum.
Amen.

 

KBK nuorodos