Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

6 skirsnelis. Kristaus Motina Marija – Bažnyčios Motina

963S-196Y-85Apie Mergelės Marijos vaidmenį Kristaus ir Šventosios Dvasios slėpiniuose jau esame kalbėję; dabar dera pasvarstyti, kokia jos vieta Bažnyčios slėpinyje. „Mergelė Marija [...] yra pripažįstama ir gerbiama kaip tikra Dievo ir Atpirkėjo Motina [...]. Tačiau drauge ji [...] yra tikra Kristaus 'narių Motina [...], savo meile padėdama Bažnyčioje gimti tikintiesiems, kurie yra tos Galvos nariai'.“526 „Marija – Kristaus Motina, Bažnyčios Motina.“527

I. Marijos motinystė Bažnyčios atžvilgiu
Visiškoje vienybėje su savo Sūnumi...

964S-196Y-85Marijos vaidmuo Bažnyčioje yra neatskiriamas nuo jos vienybės su Kristumi, tiesiog iš jos išplaukia. „Ši Motinos vienybė su Sūnumi išganymo darbe regėti nuo pat Kristaus prasidėjimo mergelėje iki mirties.“528 Ypač tai akivaizdu Jo kančios metu:

„Šitaip palaimintoji Mergelė žengė tikėjimo taku ir ištikimai išlaikė vienybę su Sūnumi iki pat kryžiaus, prie kurio stovėjo ne be Dievo plano, skaudžiai kentėjo drauge su savo Viengimiu ir motinos širdimi jungėsi su jo auka, meilingai sutikdama, kad būtų aukojama jos pagimdytoji atnaša. Galiausiai to paties Kristaus Jėzaus, mirštančio ant kryžiaus, ji buvo pavesta mokiniui kaip motina šiais žodžiais: 'Moterie, štai tavo sūnus!'“ (plg. Jn 19, 26–27).529

965S-196Y-85Sūnui įžengus į dangų, Marija padėjo savo maldomis „gimstančiai Bažnyčiai“530. Drauge su apaštalais ir keliomis moterimis „Marija taip pat savo maldomis prašė dovanoti Dvasią, kuri jau Apreiškimo metu buvo pridengusi ją savo šešėliu“.531

... ir paimta į dangų...

966S-196Y-85„Galiausiai apsaugota, nepalytėta jokios prigimtinės kaltės dėmės, baigusi žemiškojo gyvenimo kelią, Nekaltoji Mergelė buvo su kūnu ir siela paimta į dangaus garbę ir Viešpaties išaukštinta kaip visatos Karalienė, kad taptų panašesnė į savo Sūnų, viešpačių Viešpatį ir nuodėmės bei mirties nugalėtoją.“532 Švenčiausiosios Mergelės Ėmimas į dangų yra nepakartojamas dalyvavimas jos Sūnaus prisikėlime ir būsimojo kitų krikščionių prisikėlimo anticipacija:

„O Motina Dievo, pagimdžiusi Tu išsaugojai mergeliškumą, o amžiams užmigusi nepalikai pasaulio; Tu, kuri pradėjai gyvąjį Dievą ir savo maldomis išvaduosi iš mirties mūsų sielas, sugrįžai pas gyvybės Šaltinį.“533

... ji yra mūsų malonės gyvenimo Motina

967S-197Y-148Visiškai atsidavusi Tėvo valiai, Jo Sūnaus atpirkimo darbui ir visokeriopam Šventosios Dvasios veikimui, Mergelė Marija Bažnyčiai yra tikėjimo ir meilės pavyzdys. Dėl to ji yra „nepaprastai iškili visiškai ypatinga Bažnyčios narė“534, dargi jos „provaizdis“ (typus Ecclesiae).535

968S-197Y-148Tačiau jos reikšmė Bažnyčiai ir žmonijai yra dar didesnė. Ji „savo klusnumu, tikėjimu, viltimi ir ugninga meile bendradarbiavo su Atpirkėju, vykdančiu savo uždavinį – atkurti antgamtinį sielų gyvenimą. Todėl malonės plotmėje ji tapo mūsų motina.“536

969S-197Y-148„Ši Marijos motinystė Dievo malonės plane, prasidėjusi apreiškimo metu jai ištikimai pareiškus savo sutikimą, kurį nesvyruodama išlaikė po kryžiumi, nepaliaujamai tęsiasi, iki visi išrinktieji bus galutinai atbaigti. Paimta į dangų, ji nesiliovė eiti šių išganymą teikiančių pareigų, bet daugeriopu užtarimu ir toliau neša mums amžinojo išganymo dovanas [...]. Todėl Bažnyčioje šaukiamasi palaimintosios Mergelės, vadinant ją Užtarėjos, Padėjėjos, Pagalbininkės, Tarpininkės titulais.“537

970S-197Y-148Tačiau „Marijos motiniškas vaidmuo žmonėms jokiu būdu netemdo ir nemažina šio vienatinio Kristaus tarpininkavimo, bet parodo jo galią. Juk visa Švenčiausiosios Mergelės išganomoji įtaka žmonijai kyla [...] iš Kristaus nuopelnų pertekliaus, grindžiama jo tarpininkavimu, nuo kurio visiškai priklauso ir iš kurio semiasi visą savo galią.“538 „Joks kūrinys niekada negali būti laikomas lygus įsikūnijusiam Žodžiui ir Atpirkėjui, tačiau lygiai kaip Kristaus kunigystėje įvairiais būdais dalyvauja tiek šventieji tarnautojai, tiek tikinčioji tauta, ir lygiai kaip vienas Dievo gerumas skirtingais būdais yra tikrai paskleistas kūriniuose, taip ir vienatinis Atpirkėjo tarpininkavimas ne išskiria, bet skatina įvairių kūrinių bendradarbiavimą, kylantį iš vieno šaltinio.“539

II. Švenčiausiosios Mergelės kultas

971S-198Y-149„Palaiminta mane vadins visos kartos“ (Lk 1, 48): „Bažnyčios pamaldumas Švenčiausiajai Mergelei yra esmingas krikščionių liturgijai.“540 Švenčiausiąją Mergelę Bažnyčia pelnytai „gerbia ypatingu kultu. Jau nuo seniausių laikų palaimintajai Mergelei reiškiama pagarba kaip 'Dievo Gimdytojai', kurios prieglobstin pavojų ir reikmės slegiami tikintieji visada bėga savo maldomis. [...] Tasai kultas [...] visiškai ypatingas, iš esmės skiriasi nuo garbinimo kulto, kuris reiškiamas įsikūnijusiam Žodžiui, taip pat Tėvui bei Šventajai Dvasiai, ir tam garbinimui neparastai pasitarnauja“541 Šį pagarbumo kultą išreiškia Dievo Motinai skirtos liturginės šventės542 ir tokios marijiškos maldos kaip rožinis – „visos Evangelijos santrauka“.543

III. Marija – eschatologinė Bažnyčios ikona

972S-199Y-147Kalbą apie Bažnyčią, jos kilmę, misiją ir paskirtį geriausiai užbaigsime atsigręždami į Mariją; kontempliuodami ją, suvoksime, koks yra Bažnyčios slėpinys, koks jos „tikėjimo kelias“ ir kokia ji bus baigusi žemės kelionę, kai, „švenčiausiosios ir nedaliosios Trejybės garbei“ susibūrusi „į vieną Dievo tautą“,544, sutiks tą, kurią gerbia kaip savo Viešpaties ir savo pačios Motiną:

Kaip danguje jau pašlovinta kūnu ir siela Jėzaus Motina yra būsimajame amžiuje atbaigsimos Bažnyčios paveikslas ir pradžia, taip šioje žemėje, kol ateis Viešpaties diena, ji šviečia keliaujančiajai Dievo tautai kaip tikros vilties ir paguodos ženklas.545

Santrauka

973S-196Y-85Ištarusi per Apreiškimą „Fiat“ ir sutikusi dalyvauti Įsikūnijimo slėpinyje, Marija visiškai įsitraukia į tą misiją, kurią turi atlikti jos Sūnus. Kur tik yra Gelbėtojas ir mistinio Kūno Galva, ten visur ji yra Motina.

974S-199Baigusi savo žemiškąjį gyvenimą, Švenčiausioji Mergelė Marija su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus garbę; ten ji jau dalyvauja savo Sūnaus prisikėlimo garbėje pranokdama būsimą visų Jo kūno narių prisikėlimą.

975S-199„Mes tikime, kad Švenčiausioji Dievo Gimdytoja, naujoji Ieva, ir danguje toliau vykdo savo motiniškąjį vaidmenį Kristaus narių atžvilgiu“.546

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

963-966, 973196. Kokia prasme palaimintoji Mergelė Marija yra Bažnyčios Motina?

Palaimintoji Mergelė Marija yra Bažnyčios Motina malonės plotmėje, nes ji pagimdė Dievo Sūnų Jėzų – Kūno, kuris yra Bažnyčia, Galvą. Mirdamas ant kryžiaus, Jėzus ją kaip motiną parodė mokiniui, sakydamas: „Štai tavo motina“ (Jn 19, 27).

KBKS 196 kontekstas

967-970197. Kaip Mergelė Marija padeda Bažnyčiai?

Po savo Sūnaus žengimo į dangų Marija palaiko Bažnyčios pirmienas savo maldomis. Net paimta į dangų, ji ir toliau užtaria savo vaikus, visiems būdama tikėjimo bei meilės pavyzdys ir visiems darydama išganingą įtaką, trykštančią iš Kristaus nuopelnų gausybės. Tikintieji joje įžvelgia laukiamo prisikėlimo įvaizdį bei išankstinį įgyvendinimą ir šaukiasi jos kaip užtarėjos, pagalbininkės, padėjėjos ir tarpininkės.

KBKS 197 kontekstas

971198. Kokio pobūdžio kultas teikiamas Švenčiausiajai Mergelei?

Šis kultas, nors ir ypatingas, iš esmės skiriasi nuo vien Švenčiausiajai Trejybei teikiamo garbinimo. Šio savito pagarbumo kulto apraiškos yra Dievo Motinai skirtosios liturginės šventės ir tokios marijiškosios maldos, kaip rožinis – visos Evangelijos santrauka.

KBKS 198 kontekstas

972, 974-975199. Kokiu būdu palaimintoji Mergelė Marija yra eschatologinė Bažnyčios ikona?

Žvelgdama į visiškai šventą, kūnu ir siela jau pašlovintą Mariją, Bažnyčia regi joje tai, kuo ji pati pašaukta būti žemėje ir kas ji bus dangiškojoje tėvynėje.

KBKS 199 kontekstas

YC nuorodos

963-966, 97385. Kodėl Marija yra ir mūsų Motina?

972147. Kodėl šventųjų bendrijoje Mergelės Marijos vieta išskirtinė?

967-970148. Ar iš tikrųjų Mergelė Marija gali mums padėti?

971149. Ar galima Mergelę Mariją garbinti?

 

KBK išnašos

526Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 53: AAS 57 (1965) 57–58; plg. Šv. Augustinas, De sancta virginitate 6, 6: CSEL 41, 240 (PL 40, 399).

527Paulius VI, Allocutio ad Conciliares Patres, tertia exacta Oecumenicae Synodi Sessione (1964 lapkričio 21): AAS 56 (1964) 1015.

528Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 57: AAS 57 (1965) 61.

529Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 58: AAS 57 (1965) 61–62.

530Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 69: AAS 57 (1965) 66.

531Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 59: AAS 57 (1965) 62.

532Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 59: AAS 57 (1965) 62; plg. Pijus XII, Apašt. konst. Munificentissimus Deus (1950 lapkričio 1): DS 3903.

533Troparium in die dormitionis beatae Mariae Virginis: Ὡρολόγιον τὸ μέγα, Roma, 1876, p. 215.

534Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 53: AAS 57 (1965) 59.

535Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 63: AAS 57 (1965) 64.

536Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 61: AAS 57 (1965) 63.

537Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 62: AAS 57 (1965) 63.

538Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 60: AAS 57 (1965) 62.

539Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 62: AAS 57 (1965) 63.

540Paulius VI, Apašt. parag. Marialis cultus, 56: AAS 66 (1974) 162.

541Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 66: AAS 57 (1965) 65.

542Plg. Vatikano II Susirinkimas, Konst. Sacrosanctum Concilium, 103: AAS 56 (1964) 125.

543Paulius VI, Apašt. parag. Marialis cultus, 42: AAS 66 (1974) 152–153.

544Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 69: AAS 57 (1965) 66–67.

545Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 68: AAS 57 (1965) 66.

546Paulius VI, Sollemnis Professio fidei, 15: AAS 60 (1968) 439.