Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Šeštas įsakymas: Nesvetimauk

487.  Kokia yra žmogaus užduotis jo lytinės tapatybės atžvilgiu?

2331-23362392-2393Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį, lygius asmens kilnumu, ir įrašė kiekviename meilės ir bendrystės pašaukimą. Kiekvienas privalo priimti savo lytinę tapatybę, pripažindamas jos svarbą visam asmeniui, savitumą ir papildomumą.

488.  Kas yra skaistumas?

2337-2338Skaistumas yra sėkmingas lytiškumo integravimas asmenybėje. Lytiškumas tampa tikrai žmogiškas, kai teisingai įtraukiamas į vieno asmens santykį su kitu. Skaistumas yra moralinė dorybė, Dievo dovana, malonė, Dvasios vaisius.

489.  Kas sudaro skaistumo dorybę?

2339-2341Ją sudaro susivaldymas kaip save dovanoti siekiančio žmogaus laisvės išraiška. Tam būtinas laipsniškai įgyvendinamas visapusiškas ir nuolatinis ugdymas.

490.  Kas padeda skaisčiai gyventi?

2340-2347Daug kas: Dievo malonė, sakramentų pagalba, malda, savęs pažinimas, įvairioms aplinkybėms pritaikytos askezės laikymasis, moralinių dorybių, pirmiausia susivaldymo dorybės, kuria siekiama aistras suvaldyti protu, ugdymas.

491.  Kokiu būdu visi yra pašaukti skaisčiai gyventi?

2348-23502394Visi sekantieji skaistumo pavyzdžiu – Kristumi yra pašaukti gyventi skaisčiai pagal savo luomą: vieni – išlaikydami mergeliškumą arba pašvęstąjį celibatą kaip iškilų būdą lengviau atsiduoti Dievui nepadalyta širdimi, kiti, susituokusieji, – puoselėdami santuokinį skaistumą, nesusituokusieji – likdami skaistūs dėl susilaikymo.

492.  Kokios yra pagrindinės nuodėmės skaistumui?

2351-23592396Nuodėmės, pagal savo objekto prigimtį iš esmės priešingos skaistumui, yra šios: svetimavimas, masturbacija, paleistuvavimas, pornografija, prostitucija, prievartavimas ir homoseksualūs veiksmai. Šios nuodėmės yra gašlumo ydos išraiška. Tokie veiksmai, atliekami nepilnamečių atžvilgiu, yra dar sunkesni, nes jais kėsinimasi į jų fizinį bei moralinį integralumą.

493.  Kodėl šeštu įsakymu, liepiančiu: „Nesvetimausi“, draudžiamos visos nuodėmės skaistumui?

2336Nors bibliniame Dekalogo tekste parašyta: „Nesvetimausi“ (Iš 20, 14), Bažnyčios Tradicija vadovaujasi visu Senojo ir Naujojo Testamento moraliniu mokymu ir laikosi nuomonės, kad šeštas įsakymas apima visas nuodėmes skaistumui.

494.  Kokia yra pasaulietinės valdžios užduotis skaistumo atžvilgiu?

2354Ji privalo puoselėti pagarbą asmens kilnumui ir prisidėti prie skaistumui palankios aplinkos kūrimo, atitinkamais įstatymais net trukdydama plisti kai kuriems pirmiau išvardytiems sunkiems nusižengimams skaistumui, pirmiausia siekdama apsaugoti nepilnamečius ir silpnuosius.

495.  Į kokias santuokinės meilės gėrybes nukreiptas lytiškumas?

2360-23612397-2398Santuokinės meilės, kuri pakrikštytiesiems pašventinama Santuokos sakramentu, gėrybės yra šios: vienybė, ištikimybė, neišardomumas ir atvirumas vaisingumui.

496.  Kokia yra santuokinio akto reikšmė?

2362-2367Santuokinis aktas turi dvejopą reikšmę: jungiamąją (sutuoktiniai dovanoja save vienas kitam) ir gyvybę pradedančiąją (atvirumas gyvybės perdavimui). Nesuardomo ryšio, kuriuo Dievas panoro sujungti šias dvi santuokinio akto reikšmes, niekam nevalia nutraukti, atimant vieną ar kitą iš jų.

497.  Kada yra morali gimstamumo kontrolė?

2368-23692399Gimstamumo kontrolė, išreiškianti vieną iš atsakingos tėvystės ir motinystės aspektų, objektyviai atitinka moralę, kai iš išorės nespaudžiami sutuoktiniai atlieka ją ne dėl savanaudiškumo, bet dėl rimtų priežasčių ir taikydami objektyvius moralės kriterijus atitinkančius metodus, t. y. periodiškai susilaikydami ir naudodamiesi nevaisingais laikotarpiais.

498.  Kokios gimstamumo kontrolės priemonės yra nemoralios?

2370-2372Iš esmės nemoralus yra kiekvienas veiksmas, pavyzdžiui, tiesioginė sterilizacija arba kontracepcija, kuriuo numatant santuokinį aktą arba jį atliekant, arba pasireiškiant natūraliems jo padariniams kaip tikslo ar priemonės siekiama sutrukdyti gyvybės pradėjimui.

499.  Kodėl inseminacija ir dirbtinis apvaisinimas yra amoralūs?

2373-2377Jie amoralūs dėl to, kad gyvybės pradėjimas atskiriamas nuo akto, kuriuo sutuoktiniai dovanoja save vienas kitam, ir technika iškeliama aukščiau už žmogaus asmens kilmę ir paskirtį. Negana to, heterologinė inseminacija ir apvaisinimas, technikos priemonėmis įtraukiant sutuoktinių porai svetimą asmenį, pažeidžia vaiko teisę gimti iš jam žinomų ir santuokos sujungtų tarpusavyje tėvo ir motinos, turinčių išskirtinę teisę tapti tėvais tik vienas kito dėka.

500.  Kaip reikia žiūrėti į vaiką?

2378Vaikas yra Dievo dovana, didžiausia santuokos dovana. Nėra teisės turėti vaikų („vaikas bet kuria kaina“). Priešingai, vaikas turi teisę būti savo tėvų santuokinio akto vaisiumi ir teisę būti gerbiamas kaip asmuo nuo pradėjimo momento.

501.  Ką gali daryti sutuoktiniai, jei jie neturi vaikų?

2379Jei išbandę visas teisėtas medicinos priemones sutuoktiniai nesusilaukia vaiko, jie gali išreikšti savo kilniadvasiškumą, tapdami globėjais arba įsivaikindami, arba imdamiesi svarbios tarnybos artimo labui. Taip jie įgyvendina itin vertingą dvasinį vaisingumą.

502.  Kokie yra nusižengimai santuokos kilnumui?

2380-23912400Tokie kaip svetimavimas, ištuoka, daugpatystė, kraujomaiša, laisvoji sąjunga (gyvenimas susidėjus, konkubinatas), lytinis aktas iki santuokos arba už santuokos ribų.