Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Viešpaties angelas – Angelus Domini

Viešpaties angelas Angelus Domini
Viešpaties angelas apreiškė Marijai:
Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.
    Sveika, Marija…

Štai aš Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal tavo žodį.
    Sveika, Marija…

Ir Žodis tapo kūnu,
ir gyveno tarp mūsų.
    Sveika, Marija…

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Meldžiame tave, Viešpatie,
įlieti į mūsų širdis savo malonės,
kad, angelui apreiškus,
pažinę tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per jo kančią ir kryžių
nuvesti į prisikėlimo garbę.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Garbė Dievui…
Ángelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
    Ave, María…

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
    Ave, María…

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
    Ave, Maria…

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte,
Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus,
per passiónem eius et crucem,
ad resurrectiónis glóriam perducámur.
Per eúndem Christum Dóminum nostrum.
Amen.

Glória Patri…

 

KBK nuorodos