Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Dalyvavimas visuomenės gyvenime

405.  Kuo visuomenėje remiasi valdžia?

1897-19021918-1920Kiekvienai žmonių bendruomenei reikalinga teisėta valdžia, laiduojanti tvarką ir prisidedanti prie bendrojo gėrio įgyvendinimo. Tokia valdžia remiasi žmogaus prigimtimi, nes atitinka Dievo nustatytąją tvarką.

406.  Kada valdžia vykdoma teisėtai?

19011903-19041921-1922Valdžia vykdoma teisėtai, kai ji veikia bendrojo gėrio labui ir siekia jo morališkai leistinomis priemonėmis. Todėl politinė santvarka turėtų būti nustatoma laisvu piliečių sprendimu ir privalėtų laikytis teisinės valstybės principo, pagal kurį viršenybė teikiama įstatymui, o ne žmonių savivalei. Neteisingi įstatymai ir moralinei tvarkai priešingos priemonės sąžinės nesaisto.

407.  Kas yra bendrasis gėris?

1905-19061924Bendruoju gėriu laikoma visuomenės gyvenimo sąlygų visuma, leidžianti pasiekti tobulumą tiek grupėms, tiek pavieniams jos nariams.

408.  Kas sudaro bendrąjį gėrį?

1907-19091925Bendrąjį gėrį sudaro: pagarba pagrindinėms asmens teisėms ir jų puoselėjimas; asmens ir visuomenės dvasinių ir laikinųjų gėrybių plėtojimas; visuotinė taika ir saugumas.

409.  Kur bendrasis gėris įgyvendinamas geriausiai?

1910-19121927Bendrasis gėris įgyvendinamas geriausiai tokiose politinėse bendruomenėse, kuriose ginamas ir skatinamas piliečių ir tarpinių institucijų gėris, neišleidžiant iš akių visuotinio žmonijos šeimos gėrio.

410.  Kaip žmogus prisideda prie bendrojo gėrio įgyvendinimo?

1913-19171926Kiekvienas žmogus pagal savo užimamą vietą ir atliekamą vaidmenį skatina bendrąjį gėrį, gerbdamas teisingus įstatymus ir imdamasis užduočių, už kurias jis asmeniškai atsakingas, kaip antai rūpinimasis šeima ir darbo reikalai. Be to, piliečiai privalo kiek galėdami veikliai dalyvauti viešajame gyvenime.