Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Teminė rodyklė

A

Abortas 470

Abraomas 8, 26, 38, 79, 360, 536

Adomas 7, 75, 76, 100, 106

Adventas 102

plg. Kristaus grįžimas

Agnosticizmas 445

Aistra, aistros 370–371, 378

Aliejus 237, 246, 318

plg. Krizma, Sakramentai

Altorius 246, 275, 288

Amen 217, 598

Anafora 277

Analogija 19

Angelas, angelai 59, 60, 61, 74, 81, 94, 97, 209, 234, 446

Angelo apreiškimas Marijai 79, 81, 94–97

Apaštalas, apaštalai 12, 15, 83, 109, 120, 127, 132, 174, 175, 176, 180, 222, 234, 248, 254, 265, 272, 273, 276, 298, 307, 322, 326, 332, 421, 542, 548

Apaštalavimas 188

Apaštališkoji įpėdinystė 12, 161, 167, 176, 222, 248, 326, 332

Apaštališkumas 174

plg. Bažnyčios apaštališkumas

Apaštalų kolegija 109, 162

Apaštalų simbolis 35

Apaštalų Tradicija 12–14

Apeigos 256, 267

plg. Tradicija, Liturgija

Apipjaustymas 103

Apvaizda 55–58

plg. Dievas

Asmuo 66, 257, 358, 372, 373, 401–404, 487–488

plg. Žmogus, Visuomenė

Ateizmas 445

Atgaila ir Sutaikinimas, sakramentas 200, 224, 250, 291, 296–312, 432

Atgaila/gailestis 300, 303

Atgailaujančiojo veiksmai 302, 303

Atgailos išraiška 301

Atjauta 314

Atlaidai 312

Atleidimas 50, 201, 230, 296, 304, 310, 319, 594, 595

nuodėmių 200–201, 263

bausmės 263, 310

plg. Atgaila ir Sutaikinimas

Atlygis 208, 214

Atminimas 120, 271, 275, 280

Atnašavimas 277

Atpirkimas 8, 65, 219, 220

Atsakomybė 364, 399

Atsilyginimas 302, 303

Atsimainymas 83, 110

Atsivertimas, atsiversti 107, 116, 165, 296, 297, 299, 427

Auka 443

Kristaus 119, 120, 122, 130, 273, 280, 429

Kryžiaus 122, 271, 280, 324

Eucharistijos 271, 275, 280, 281, 356

tikinčiųjų 189, 235, 429

Auklėjimas, auklėti 338, 346, 349, 374, 460, 565

plg. Vaikai, Tėvai, Santuoka

Aukso taisyklė 375

C

Celibatas 334, 342

Charizma, charizmos 159, 160, 194, 424

plg. Šventoji Dvasia

D

Dalyvavimas visuomenės gyvenime 405–410, 463–464

Dangus 209

Darbai 208, 211

Darbas 104, 186, 189, 281, 410, 414, 432, 503, 508, 512–517

Darna 72, 459

Daugdievystė 445

Daugpatystė 347

Dekalogas 436–441

plg. Įsakymas/Dešimt įsakymų

Dėkojimas 221, 555

Demonai 74, 108

Diakonas, diakonai 179, 260, 327, 330

Diakonatas 325, 334

Dievas 1, 2, 3, 6, 18, 25–30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 66–67, 70, 71, 72, 74, 78, 97, 112, 119, 137, 147, 200, 213, 358, 360, 401, 405, 412, 415, 435–436, 437, 442–446, 534–535, 586

Vienintelis/Vienatinis 37, 43, 113, 116, 412

plg. Švč. Trejybė

Dievas Tėvas 1, 46, 48, 52, 83, 88, 90, 91, 94, 95, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 110, 115, 118, 119, 121, 122, 130, 132, 136, 137, 154, 206, 221, 280, 582–585

Dieviškasis Apreiškimas 4, 6–9, 11, 15, 16, 22, 40, 41, 42, 73, 535–547

Dieviškasis teisingumas 75, 307

Dieviškasis Žodis 9, 46, 86, 89, 137, 202

plg. Kristus

Dieviškieji Asmenys 47, 48–49, 52

plg. Švč. Trejybė

Dievo gailestingumas 307, 339, 391

Dievo garbė 53

Dievo gerumas 1, 6, 53, 62, 213, 416, 592

plg. Dievas

Dievo karalystė 107–108, 109, 111, 134, 154, 188, 258, 314, 590

Dievo Motina 88, 95, 196, 234

plg. Marija, Švč. Mergelė

Dievo planas/sumanymas 1, 6, 97, 118, 276, 324, 337, 338, 456

Dievo regėjimas 125, 362, 533

Dievo Sūnus 1, 42, 83, 85, 90, 91, 121, 122, 137

plg. Kristus, Jėzus Kristus, Žodis

Dievo tauta 148, 153, 154, 155, 177–178, 179, 184, 244, 274, 323

plg. Bažnyčia

Dievo vaikai 147, 154, 258, 357

Dievo valia 591

Dievo žodis 9, 13, 16, 18, 21, 23, 28, 32, 159, 186, 190, 277, 374, 429, 558, 570, 593

plg. Šventasis Raštas, Katechezė

Dirbtinis apvaisinimas 499

Dorybė, dorybės 159, 371, 377

dieviškosios 263, 384, 385, 558

žmogiškosios, arba pagrindinės 378, 379

Dovana, dovanos 194, 268, 323, 357, 374, 389, 441

plg. Dievas, Šventoji Dvasia

Dovydas 8

Drovumas 530

Duona (kvietinė) 237, 273, 277, 279, 283, 284, 592–593

nerauginta 276

Duonos laužymas 273, 275, 284

Dvasinė Marijos motinystė 100

Džiaugsmas 370

K

Kalėdos 103

Kančia 56, 72, 77, 281, 314

Kristaus 112–124, 314, 319, 392, 543

plg. Jėzus Kristus

Kankiniai 234, 262

Kapas 124

Karas 483–486

Katechezė 80, 190

Katechumenas 262

Katechumenatas 259

Katedra 246

Klusnumas 178, 459, 464–465

tikėjimo 25, 26

Konsekracija 277, 331

plg. Transsubstanciacija

Konsekracijos malda 331

Konsekruota Ostija 286

Kraujas 120, 254, 282, 283

plg. Eucharistija ir Transsubstanciacija

Krikščionis, krikščionys 82, 163, 168

krikščionys nekatalikai 292, 345

Krikščionių vienybė 164

Krikštas 34, 44, 147, 163, 177, 200, 224, 227, 250, 251, 252–264, 292, 297, 352, 354, 422

Jėzaus 105, 139, 254

Jono Krikštytojo 105

Krikštykla 246

Krikšto malonė 259

plg. Sakramentas, sakramentai

Krikšto tėvas/motina 259

Kristaus buvimas Eucharistijoje 274, 282, 285

Kristaus grįžimas 103, 129, 133, 212, 214, 242, 271

plg. Adventas

Kristaus kapas 124, 127

Kristaus mokiniai 128, 129

Kristaus prisikėlimas 50, 57, 58, 109, 110, 112, 126–131, 149, 204, 252, 271, 354, 452

Kristaus sekimas 123, 434

Kristaus žengimas į dangų 132

Kristus 1, 6, 12, 38, 45, 46, 53, 57, 58, 82, 97–101, 109, 117–122, 131, 1423, 149, 156, 157, 158, 181, 189, 206, 207, 218–225, 227, 229–230, 231–232, 233, 235, 236, 237, 240, 242, 243, 244, 246, 262, 267, 271–274, 276, 280, 281, 282, 283–285, 287, 292, 295, 297, 298, 299, 302, 306, 307, 312, 315, 319, 320, 322, 323, 324, 327, 328, 330, 335, 336, 357, 359, 362, 366, 420, 421, 422, 426, 428, 456, 491, 560

plg. Mesijas

Krizma 246, 267, 270

plg. Sutvirtinimas

Kryžiaus kelias 353

Kryžiaus ženklas 351

Kryžius 108, 110, 122, 126, 254, 428

Kultas 12, 198, 218, 227, 244, 274, 277, 286, 328, 330, 345, 351, 443–446

Kultūra 236, 247, 248, 249

Kūnas

žmogaus 69, 110, 203–205, 356, 358, 474

žmogiškasis Kristaus 90, 92, 124, 129, 130

Kristaus kūnas Eucharistijoje 271, 282, 593

plg. Transsubstanciacija

Kunigas, kunigystė 179, 235, 246, 260, 263, 270, 278, 302, 303, 307, 308, 317, 324, 325, 327, 328, 334, 343, 352

plg. Šventimų sakramentas, Vyskupas

Kunigija 329

Kūno neliečiamybė 477

Kūrėjas 46, 50, 54, 66–72, 202, 416

plg. Dievas

Kūrinija 46, 50, 51, 52, 54, 59, 62, 63, 65, 67, 236, 337

Kūrinijos palaikymas, išlaikymas 54

Kūrinys, kūriniai 55, 64, 67

M

Magisteriumas 10, 15, 16, 17, 19, 430, 559

Malda 56, 146, 186, 243, 245, 281, 291, 301, 318, 349, 351, 355, 374, 443, 534–598

plg. Tėve mūsų, Psalmės, Valandų liturgija

Maldininkų kelionės 353

Malonė 72, 73, 75, 131, 186, 195, 206, 222, 229, 259, 262, 263, 266, 267, 269, 271, 291, 292, 297, 300, 310, 341, 357, 359, 362, 366, 378, 404, 419, 420, 422–425, 429

plg. Dieviškasis gyvenimas

sakramentinė 230–231, 318, 319, 346, 424

išliekamoji, pašvenčiamoji, sudievinamoji 423

veikiančioji 424

Marija, Švč. Mergelė 26, 85, 88, 94, 95, 96–100, 104, 142, 196–199, 234, 240, 294, 429, 546–547, 562–563

plg. Dievo Motina

Marijos ėmimas į dangų 197

Medicina 471

Meilė 161, 192, 194, 271, 375, 385, 387, 404, 420, 426, 428, 442

artimui 292, 337, 401, 418, 420, 435, 436, 455–533

Dievui 401, 418, 420, 435, 436, 442–446

plg. Dievo meilė; Bažnyčios meilė

santuokinė 344, 347, 495–496

plg. Santuoka

Meilės įsakymas 420

Melaginga priesaika 449

Mergeliškumas 342, 491

Mesijas 8, 78, 82, 111

plg. Kristus

Mirštantieji 478

Mirtis 72, 77, 78, 125, 131, 205–206, 208, 213, 308, 311, 314, 316, 320, 354, 355, 471, 476

Kristaus 112, 115, 117, 118, 119, 124, 125, 149, 252, 271, 314, 354

Mirusieji 312, 479

Mirusiųjų prisikėlimas 131, 202–206, 214, 320, 355

Misija, misijos

Bažnyčios 144, 150, 173, 193, 201, 250

Šventosios Dvasios 5, 9, 144

Kristaus, Dievo Sūnaus 9, 144

apaštalų 175,176, 322

popiežiaus 182

įšventintųjų 181, 321

sutuoktinių 321

Mišios 275, 432

plg. Eucharistija

Mokslas 29

Moksliniai eksperimentai 475

Moralė, moralinis gyvenimas 185, 429

plg. Moralinis įstatymas

Moralumas 367–369, 370–371, 372

Moteris 71, 337–339, 342, 344, 347, 527–530

Mozė 8, 38, 114, 537

S

Sakykla 246

Sakramentalijos 351

Sakramentas, sakramentai 146, 159, 168, 186, 194, 220, 222, 224–232, 248, 249, 250–350, 354, 357

Sakramentinė žymė/antspaudas 227, 263, 268, 328, 335

Sakramentiniai ženklai 236, 237, 254

Sakramentų teikimas 225, 260, 270, 278, 293, 307

Sandora 7, 51, 340, 344, 396, 538

Senoji 8, 51,102, 114, 169, 234, 236, 237, 253, 265, 276, 324, 418, 436, 437, 450

plg. Senasis Testamentas

Naujoji 8, 120, 162, 234, 244, 274, 276, 280, 340, 577

plg. Naujasis Testamentas

Santuoka 502

dieviškoji institucija 234, 337–340

sakramentas 321, 341–350

mišri 345

esant skirtingam kultui 345

Savižudybė 470

Sąžinė 359, 372–377

sąžinės sprendimas 376

Sąžinės patikrinimas 303, 304, 374

plg. Atgaila ir Sutaikinimas

Sekmadienis 241, 276, 289, 432, 452–454, 567

Sekminės 142, 144, 149, 255, 265, 267

Senasis Testamentas 21, 22, 23, 45, 118, 140, 141,142, 148, 313, 340, 446, 538

plg. Šventasis Raštas,

Senoji Sandora

Senatvė 316

Siela

žmogaus 69, 70, 203, 205, 208, 356, 358, 473

Kristaus 90, 125, 130, 282

Silpnumas 202

Skaistykla 210, 211

Skaistumas 178, 488–494

Skelbimas 13, 24, 80, 172, 184, 277, 350, 433

plg. Dievo žodžio skelbimas; Evangelizacija

Slėpinys, slėpiniai

dieviškieji 4, 5, 40, 44–49, 144

plg. Švč. Trejybė

Jėzaus Kristaus 86, 89, 100, 101, 102, 103, 225

Velykų 122–125, 126, 218, 222, 223, 233–249

Bažnyčios 152

žmogaus 67

blogio 57

Socialinis teisingumas 404, 411–414, 509–519

Solidarumas 414, 518

Sprendimas, sprendimai 362

Stabmeldystė 445, 446

Stebuklai 108

Suaugęs, suaugusi 259

Subsidiarumas 402, 403

Susirinkimas, susirinkimai 88, 185, 446

Susivaldymas, pagrindinė dorybė 379, 383

Sutaikinimas 200, 296, 310

plg. Atgaila ir Sutaikinimas

Sutaikinimo sakramento paslaptis 309

Sutikimas tuoktis 344, 346

Sutuoktiniai 337, 343, 344, 345, 346

plg. Santuoka, Ištuoka

Sutuoktinių fizinis atsiskyrimas 348

Sutvirtinimas, arba Patepimas krizma 224, 227, 250, 251, 265–270, 292, 354

Svetimavimas 347, 349, 369, 492, 502

 

 

 

 

Tema ir susijusios skiltys
[Generavimas vyksta paspaudus linką ant temos]