Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Kas ją švenčia?

233.  Kas veikia liturgijoje?

1135-11371187Liturgijoje veikia „visas Kristus“ (Christus Totus), Galva ir Kūnas. Kaip Vyriausiasis Kunigas, jis švenčia su savo Kūnu – dangaus ir žemės Bažnyčia.

234.  Kas švenčia dangiškąją liturgiją?

1138-1139Dangiškąją liturgiją švenčia angelai, Senosios ir Naujosios Sandoros šventieji, pirmiausia Dievo Motina, apaštalai, kankiniai ir „milžiniška minia“, kurios niekas negali „suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų“ (Apr 7, 9). Švęsdami išganymo slėpinio sakramentus, mes irgi dalyvaujame šioje amžinojoje liturgijoje.

235.  Kaip Bažnyčia žemėje švenčia liturgiją?

1140-11441188Liturgiją žemėje Bažnyčia švenčia kaip kunigiškoji tauta, kurioje kiekvienas atlieka jam būdingą pareigą Šventosios Dvasios vienybėje: pakrikštytieji aukoja save kaip dvasinę auką; įšventintieji tarnautojai švenčia pagal Šventimus, gautus tarnauti visiems Bažnyčios nariams; vyskupai ir kunigai veikia atstovaudami Kristui kaip Galvai.