Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

3 skirsnis. Trečias įsakymas

Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo (Iš 20, 8–10).82
Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui; taigi Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats (Mk 2, 27–28).
I. Šabo diena 346-348

2168S-450Y-362Trečiu Dekalogo įsakymu pabrėžiamas šabo šventumas: „Septintoji diena yra visiško poilsio šabas – šventa diena Viešpačiui“ (Iš 31, 15).

2169S-450Y-362Šventasis Raštas šia proga primena pasaulio sukūrimą: „Nes per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir ją pašventino“ (Iš 20, 11).

2170S-450Y-362Be to, Viešpaties diena Šventasis Raštas primena Izraelio išvadavimą iš Egipto vergijos: „Atsimink, kad tu esi buvęs vergas Egipto žemėje, kad išvedė tave iš ten VIEŠPATS, tavo Dievas, galingai pakelta ranka. Todėl VIEŠPATS, tavo Dievas, ir įsakė tau švęsti šabo dieną“ (Įst 5, 15).

2171S-450Y-362Dievas paskyrė Izraeliui šabą, kad jo laikytųsi kaip nesulaužomos Sandoros ženklo.83 Šabas yra skirtas Viešpačiui: pašlovinti Dievui, Jo kūrimo darbui ir Jo veikimui gelbint Izraelį.

2172S-450Y-362Dievo elgesys yra pavyzdys žmogaus elgesiui. Jei Dievas septintą dieną „sustojo ir ilsėjosi“ (Iš 31, 17), žmogus taip pat turi „ilsėtis“ ir leisti kitiems, ypač vargstantiems, „atsigauti“.84 Šabas nutraukia kasdienius darbus ir suteikia atokvėpį. Tai protesto prieš darbo jungą ir pinigo dievinimą diena.85

2173S-451Y-363Evangelijose pranešama apie ne vieną atvejį, kai Jėzus būdavo kaltinamas pažeidęs šabo įstatymą. Tačiau Jėzus niekada tos dienos šventumui nenusikalsta.86 Jis autoritetingai nurodo jos tikrąją prasmę: „Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui“ (Mk 2, 27). Kupinas užuojautos, Kristus pripažįsta, kad šabo dieną leistina gera, o ne bloga, gelbėti gyvybę, o ne žudyti.87 Šabas yra gailestingojo Viešpaties ir Dievo garbės diena.88 „Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats“ (Mk 2, 28).

II. Viešpaties diena
Ši diena yra Viešpaties duota, – džiūgaukime ir linksminkimės (Ps 118, 24).
Prisikėlimo diena: naujasis kūrimas

2174S-452Y-364Jėzus prisikėlė iš numirusių „pirmąją savaitės dieną“ (Mk 16, 2).89 Kaip „pirmoji diena“, Kristaus prisikėlimo diena primena pirmąjį kūrimą. Kaip „aštuntoji diena“, kuri eina po šabo,90 ji ženklina su Kristaus prisikėlimu prasidėjusį naująjį kūrimą. Krikščionims ji tapo visų dienų, visų švenčių pirmoji – Viešpaties diena (Hē kyriakē hēmera; dies Dominica), „sekmadienis“ (senovės Romos kalendoriuje – „saulės diena“):

Mes visi drauge renkamės saulės dieną ir dėl to, kad tai pirmoji [po žydų šabo, bet ir apskritai pirmoji] diena, kurią Dievas, perskirdamas tamsą ir materiją, kūrė pasaulį, ir dėl to, kad tą dieną mūsų Gelbėtojas Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių.91

Sekmadienis – šabo atbaigimas

2175S-452Y-364Sekmadienis aiškiai skiriasi nuo šabo; jis yra kas savaitę po šabo einanti, krikščionims jį pakeičianti diena, kurią jie švenčia pagal šabo nuostatus. Kristaus Velykomis jis įgyvendina dvasinę žydų šabo tiesą ir skelbia amžinąjį žmogaus poilsį Dieve. Juk Senojo Įstatymo kultu buvo rengiamas Kristaus slėpinys ir jo kontūrai simbolizavo tam tikrus su Kristumi susijusius aspektus92:

Kurie gyveno pagal senąją tvarką, sulaukė naujos vilties, laikosi nebe šabo, bet Viešpaties dienos, kurią per Jį ir per Jo mirtį patekėjo ir mūsų gyvenimo aušra.93

2176S-452Y-364Sekmadienio šventimas atitinka prigimtimi žmogaus širdyje įrašytą moralinę nuostatą, „išoriškai garbinti Dievą, prisimenant visiems žmonėms parodytą gerumą“94. Sekmadienio šventimu įgyvendinamas moralinis Senosios Sandoros įsakymas, tokiu pačiu periodiškumu ir tokia pat dvasia kiekvieną savaitę garbinant savo tautos Kūrėją ir Atpirkėją.

Sekmadienio Eucharistija

2177S-453Y-365Sekmadienį švenčiama Viešpaties diena ir Jo Eucharistija yra Bažnyčios gyvenimo centras. „Sekmadienis, kuomet pagal apaštalų tradiciją celebruojamas velykinis slėpinys, visuotinėje Bažnyčioje privalo būti švenčiamas kaip pagrindinė privaloma šventės diena.“95

„Taip pat turi būti švenčiamos mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo, Apsireiškimo, Žengimo į dangų, Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo, Švenčiausiosios Dievo Motinos Marijos, jos Nekaltojo Prasidėjimo ir Dangun Ėmimo, šventojo Juozapo, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus ir galiausiai Visų Šventųjų dienos.“96

2178S-453Y-365Ši krikščionių susirinkimų praktika siekia apaštalų laikų pradžią.97 Laiške žydams raginama: „Neapsileiskime lankyti savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet skatinkime vieni kitus“ (Žyd 10, 25).

Tradicija išsaugojo visada aktualaus pamokymo pavyzdį: „Anksti ateiti į bažnyčią, artintis prie Viešpaties ir išpažinti savo nuodėmes, su gailesčiu melstis [...]. Dalyvauti šventoje ir dieviškoje liturgijoje, baigti savo maldas ir neišeiti, kol nebus pasakyta [...]. Mes dažnai esame sakę: ta diena jums yra duota maldai ir poilsiui. Tai Viešpaties sukurta diena. Tą dieną džiūgaukime ir linksminkimės.“98

2179S-453Y-365Parapija yra konkreti, dalinėje Bažnyčioje pastoviai įsteigta Kristaus tikinčiųjų bendruomenė, kurios pastoracija, vadovaujant die­ceziniam vyskupui, patikėta klebonui, kaip jos savam ganytojui.“99 Parapija – tai vieta, kur visi tikintieji gali susiburti sekmadienio Eucharistijos švęsti. Parapija įvesdina krikščionis į įprastinį liturginį gyvenimą, suburdama juos švęsti liturgijos, moko Kristaus išganingojo mokymo, gerais ir broliškais darbais įgyvendina Viešpaties meilę:100

Tu negali melstis namie taip, kaip bažnyčioje, kur daug žmonių ir į Dievą kreipiamasi tarytum viena širdimi. Ten kažkas daugiau: dvasios vienybė, sielų sutarimas, meilės ryšys, kunigų maldos.101

Sekmadienio pareiga

2180S-453Y-365Viešpaties Įstatymas apibrėžiamas ir patikslinamas Bažnyčios įsakymu: „Sekmadieniais ir kitomis privalomomis šventėmis tikintieji įpareigojami dalyvauti Mišiose.“102 „Prievolę dalyvauti Mišiose įvykdo tas, kuris dalyvauja Mišiose bet kur, kur jos katalikų apeigomis celebruojamos arba pačią šventės dieną, arba išvakarėse.“103

2181S-453Y-365Sekmadienio Eucharistija grindžia ir sutvirtina visą krikščionio gyvenimą. Dėl to tikintieji įpareigoti švęsti Eucharistiją nustatytomis dienomis, nebent jie turėtų rimtą pateisinamą priežastį (pavyzdžiui, liga, kūdikių priežiūra) arba juos nuo to atleistų jų pačių ganytojas.104 Kas sąmoningai tą pareigą pažeidžia, sunkiai nusideda.

2182S-453Y-365Dalyvavimas bendrai švenčiamoje sekmadienio Eucharistijoje rodo priklausomybę ir ištikimybę Kristui ir Jo Bažnyčiai. Tikintieji taip patvirtina savo tikėjimo ir meilės bendrystę. Visi drauge jie liudija Dievo šventumą ir savąją išganymo viltį. Jie vieni kitus stiprina, Šventosios Dvasios vadovaujami.

2183S-453Y-365„Jei nesant įšventintojo tarnautojo ar dėl kitos svarbios priežasties tampa neįmanoma dalyvauti Eucharistijos celebravime, labai rekomenduojama tikintiesiems dalyvauti Žodžio liturgijoje, jei ji celebruojama parapijinėje bažnyčioje ar kitoje šventoje vietoje pagal diecezinio vyskupo potvarkius, arba tinkamu laiku atsidėtų maldai asmeniškai arba šeimoje, arba, esant galimybei, šeimų grupėse.“105

Malonės ir nedarbo diena

2184S-453Y-365Kaip Dievas „ilsėjosi septintą dieną nuo visų darbų, kuriuos buvo atlikęs“ (Pr 2, 2), taip ir žmogaus gyvenimo ritmą nustato darbas ir poilsis. Viešpaties dienos įsteigimu leista visiems pailsėti ir turėti pakankamai laisvalaikio savo šeimos, kultūriniam, visuomeniniam ir religiniam gyvenimui.106

2185S-453Y-365Sekmadieniais ir kitomis privalomomis švenčių dienomis tikintieji turi: susilaikyti nuo darbų ir užsiėmimų, trukdančių prideramai garbinti Dievą, tinkamai džiaugtis Viešpaties diena, daryti gailestingumo darbus ir gauti reikalingą atokvėpį dvasiai ir kūnui.107 Pareigos šeimai arba svarbios visuomeninės užduotys teisėtai atleidžia nuo įsakymo ilsėtis sekmadienį. Tikintieji turi rūpintis, kad tos teisėtos išimtys nevirstų įpročiu, žalingu religingumui, šeimos gyvenimui ir sveikatai.

Meilė tiesai ieško švento poilsio; meilės poreikis verčia imtis teisingų darbų.108

2186S-454Y-365Pakankamai laisvo laiko turintys krikščionys tegu prisimena savo brolius ir seseris, kurių poreikiai ir teisės tokie pat ir kurie dėl skurdo ir vargo neturi kada pailsėti. Pagal krikščioniško pamaldumo tradiciją sekmadienis skirtas geriems darbams ir nuolankiam ligonių, invalidų, senelių tarnavimui. Krikščionys taip pat pašventina sekmadienį skirdami savo laiką ir dėmesį šeimai bei artimiesiems, nes kitomis savaitės dienomis tai padaryti nelengva. Sekmadienis yra susimąstymo, ramybės, lavinimosi ir susikaupimo – viso, kas padeda ugdyti vidinį krikščionio gyvenimą, – metas.

2187S-454Sekmadieniams ir šventėms švęsti reikia bendrų pastangų. Kiekvienas krikščionis turi vengti be būtino reikalo apsunkinti kitus tuo, kas jiems trukdytų švęsti Viešpaties dieną. Kai įprastiniai (sportiniai, pramoginiai ir pan.) renginiai bei visuomeninės pareigos (viešosios tarnybos ir kt.) verčia kai kuriuos žmones dirbti ir sekmadienį, jiems išlieka pareiga pasirūpinti pakankamu savo laisvalaikiu. Tikintieji, jausdami saiką ir artimo meilės akinami, tevengia kraštutinumų ir smurto, kurių kartais nestinga masiniuose renginiuose. Nepaisydamos ekonominių problemų, viešosios įstaigos privalo laiduoti piliečiams laiką pailsėti ir garbinti Dievą. Panašios yra ir darbdavių pareigos darbuotojų atžvilgiu.

2188S-454Y-366Gerbdami visų žmonių religinę laisvę ir bendrąjį gėrį, patys krikščionys turi siekti, kad sekmadieniai ir bažnytinių švenčių dienos būtų įstatymiškai pripažinti nedarbo dienomis. Krikščionys visiems turi būti gyvas maldos, religinės pagarbos bei džiaugsmo pavyzdys ir ginti savąsias tradicijas kaip vertingą indėlį į visuomenės dvasinį gyvenimą. Jeigu dėl šalies įstatymų ar kitų priežasčių ir tektų dirbti sekmadienį, vis dėlto šią dieną reikėtų išgyventi kaip mūsų išlaisvinimo dieną, kuri leidžia mums dalyvauti tame „iškilmingame sambūryje“, toje „danguje įrašytųjų pirmgimių Bažnyčioje“ (Žyd 12, 22–23).

Santrauka

2189S-450Y-362„Laikysies šabo dienos ir švęsi ją“ (Įst 5, 12). „Septintoji diena yra visiško poilsio šabas – šventa diena VIEŠPAČIUI“ (Iš 31, 15).

2190S-452Y-364Šabą, žymėjusį pirmojo kūrimo pabaigą, pakeitė sekmadienis, primenantis Kristaus prisikėlimu pradėtą naująjį kūrimą.

2191S-452Y-364Bažnyčia švenčia Kristaus prisikėlimą aštuntąją dieną, kuri pagrįstai yra vadinama Viešpaties diena, arba sekmadieniu.109

2192S-453Y-365Y-366„Sekmadienis [...] privalo būti švenčiamas kaip pagrindinė privaloma šventės diena.“110 „Sekmadieniais ir kitomis privalomomis šventėmis tikintieji įpareigojami dalyvauti Mišiose.“111

2193S-453Y-365Y-366„Sekmadieniais ir kitomis privalomomis šventėmis tikintieji [...] privalo susilaikyti nuo tų darbų bei užsiėmimų, kurie trukdo garbinti Dievą, drumsčia Viešpaties dienai būdingą džiaugsmą ar reikalingą sielos ir kūno poilsį.“112

2194S-454Sekmadienio šventimas leidžia visiems turėti „pakankamai poilsio ir laisvalaikio šeimos, kultūriniam, visuomeniniam bei religiniam gyvenimui puoselėti“113.

2195S-454Kiekvienas krikščionis turi vengti be būtino reikalo apsunkinti kitus tuo, kas jiems trukdytų švęsti Viešpaties dieną.

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

2168-2172, 2189450. Kodėl Dievas „septintąją dieną palaimino ir ją pašventino“ (Iš 20, 11)?

Todėl, kad šabo dieną atmenamas Dievo poilsis septintąją kūrimo dieną, taip pat Izraelio išlaisvinimas iš Egipto vergijos ir Dievo Sandora su savo tauta.

KBKS 450 kontekstas

2173451. Kaip šabo atžvilgiu elgiasi Jėzus?

Jėzus pripažįsta šabo šventumą ir su dieviškuoju autoritetu paaiškina tikrąją jo prasmę: „Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui“ (Mk 2, 27).

KBKS 451 kontekstas

2174-2176, 2190-2191452. Kodėl šabą krikščionys yra pakeitę sekmadieniu?

Todėl, kad sekmadienis yra Kristaus prisikėlimo diena. Kaip „pirmoji savaitės diena“ (Mk 16, 2) jis primena pirmąjį kūrimą; kaip po šabo einanti „aštuntoji diena“ jis reiškia Kristaus prisikėlimu prasidėjusį naują kūrimą. Taip krikščionims jis tampa pirmąja iš visų dienų ir visų švenčių – Viešpaties diena, kurioje per Kristaus Velykas iki galo įgyvendinama žydų šabo dvasinė tiesa ir skelbiamas amžinasis žmogaus atilsis Dieve.

KBKS 452 kontekstas

2177-2185, 2192-2193453. Kaip pašventinamas sekmadienis?

Krikščionys pašventina sekmadienį ir kitas privalomąsias šventes, dalyvaudami Viešpaties Eucharistijoje ir susilaikydami nuo veiklos, trukdančios garbinti Dievą ir trikdančios Viešpaties dienai būdingą džiaugsmą bei būtiną dvasios ir kūno poilsį. Šią dieną priimtina veikla, susijusi su šeimos reikmėmis ir itin svarbiomis visuomenės paslaugomis, jei nėra grėsmės, jog tai virs įpročiais, kenkiančiais sekmadienio pašventinimui, šeimos gyvenimui ar sveikatai.

KBKS 453 kontekstas

2186-2188, 2194-2195454. Kodėl svarbu įstatymu pripažinti sekmadienį kaip šventės dieną?

Todėl, kad visiems būtų suteikta reali galimybė džiaugtis pakankamu poilsiu ir laisvalaikiu, leidžiančiu puoselėti religijos, šeimos, kultūros ir visuomenės gyvenimą, kad būtų galima deramai skirti laiko meditacijai, apmąstymui, tylai ir mokymuisi, atsidėti geriems darbams, ypač ligonių ir senelių labui.

KBKS 454 kontekstas

YC nuorodos

2168-2172, 2189362. Kodėl Izraelyje švenčiamas šabas?

2173363. Kaip Jėzus žiūri į šabą?

2174-2176, 2190-2191364. Kodėl krikščionys šabą pakeitė sekmadieniu?

2177-2186, 2192-2193365. Kaip krikščionys sekmadienį padaro Viešpaties diena?

2188, 2192-2193366. Kodėl svarbu, kad valstybė gintų sekmadienį?

 

KBK išnašos

82Plg. Įst 5, 12-15.

83Plg. Iš 31, 16.

84Plg. Iš 23, 12.

85Plg. Neh 13, 15–22; 2 Kr 36, 21.

86Plg. Mk 1, 21; Jn 9, 16.

87Plg. Mk 3, 4.

88Plg. Mt 12, 5; Jn 7, 23.

89Plg. Mt 28, 1; Lk 24, 1; Jn 20, 1.

90Plg. Mk 16, 1; Mt 28, 1.

91Šv. Justinas, Apologia, 1, 67: CA 1, 188 (PG 6, 429–432).

92Plg. 1 Kor 10, 11.

93Šv. Ignotas Antiochietis, Epistula ad Magnesios, 9, 1: SC 10bis, 88 (Funk 1, 236–238).

94Šv. Tomas Akvinietis, Summa theologiae, 2–2, q. 122, a. 4, c, ed. Leon. 9, 478.

95KTK kan. 1246, § 1.

96KTK kan. 1246, § 1.

97Plg. Apd 2, 42–46; 1 Kor 11, 17.

98Pseudoeuzebijus Aleksandrietis, Sermo de die Dominica: PG 86/1, 416 ir 421.

99KTK kan. 515, § 1.

100Plg. Jonas Paulius II, Apašt. parag. Christifideles laici, 26: AAS 81 (1989) 437–440.

101Šv. Jonas Auksaburnis, De incomprehensibili Dei natura seu contra Anomoeos, 3, 6: SC 28bis, 218 (PL 48, 725).

102KTK kan. 1247.

103KTK kan. 1248, § 1.

104Plg. KTK kan. 1245.

105KTK kan. 1248, § 2.

106Plg. Vatikano II Susirinkimas, Pastorac. konst. Gaudium et spes, 67: AAS 58 (1966) 1089.

107Plg. KTK kan. 1247.

108Šv. Augustinas, De civitate Dei, 19, 19: CSEL 40/2, 407 (PL 41, 647).

109Plg. Vatikano II Susirinkimas, Konst. Sacrosanctum Concilium, 106: AAS 56 (1964) 126.

110KTK kan. 1246, § 1.

111KTK kan. 1247.

112KTK kan. 1247.

113Vatikano II Susirinkimas, Pastorac. konst. Gaudium et spes, 67: AAS 58 (1966) 1089.