Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Mūsų pašaukimas palaimai

359.  Kaip žmogus pasiekia palaimą?

1716Žmogus pasiekia palaimą per Kristaus malonę, leidžiančią jam dalyvauti dieviškajame gyvenime. Evangelijoje Kristus saviesiems parodo į begalinę laimę vedantį kelią – palaiminimus. Kristaus malonė veikia ir kiekviename žmoguje, kuris, vadovaudamasis savo teisinga sąžine, ieško tiesos ir gėrio bei myli juos ir vengia blogio.

360.  Kodėl mums svarbūs palaiminimai?

1716-17171725-1726Palaiminimai yra Jėzaus skelbimo šerdis, jais pakartojami ir išpildomi nuo Abraomo laikų Dievo duoti pažadai. Jie parodo paties Jėzaus veidą, apibūdina tikrą krikščioniškąjį gyvenimą ir atskleidžia žmogui galutinį jo veiklos tikslą – amžinąją palaimą.

361.  Kaip palaiminimai siejasi su žmogaus laimės troškimu?

1718-1719Jie atitinka įgimtą laimės troškimą, kurį Dievas įdėjo į žmogaus širdį, kad patrauktų jį prie savęs, ir kurį gali patenkinti tik Jis pats.

362.  Kas yra amžinoji palaima?

1720-17241727-1729Tai Dievo regėjimas amžinajame gyvenime, kuriame mes būsime pilnatviški „dieviškosios prigimties“ (2 Pt 1, 4), Kristaus šlovės ir trejybiškojo gyvenimo džiaugsmo dalininkai. Palaima pranoksta žmogiškuosius gebėjimus; tai antgamtinė ir neužsitarnaujama Dievo dovana, kaip ir į ją vedanti malonė. Pažadėtoji palaima verčia mus priimti lemiamus moralinius sprendimus žemiškųjų gėrybių atžvilgiu, skatindama labiau už viską mylėti Dievą.