Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Jėzus Kristus „kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas“

112.  Kuo svarbus yra Jėzaus Velykų slėpinys?

571-573Jėzaus Velykų slėpinys, apimantis jo kančią, mirtį, prisikėlimą ir pašlovinimą, sudaro krikščionių tikėjimo branduolį, nes išganomasis Dievo planas buvo vieną kartą visiems laikams įgyvendintas jo Sūnaus Jėzaus Kristaus atperkamąja mirtimi.

113.  Dėl kokių kaltinimų Jėzus buvo pasmerktas?

574-576Kai kurie Izraelio vadovai kaltino Jėzų veikiant prieš Įstatymą, prieš Jeruzalės šventyklą ir pirmiausia prieš tikėjimą į vienintelį Dievą, nes jis skelbėsi esąs Dievo Sūnus. Todėl jie išdavė jį Pilotui, kad šis pasmerktų jį mirti.

114.  Kokia buvo Jėzaus laikysena Izraelio Įstatymo atžvilgiu?

577-582592Jėzus nepanaikino Mozei ant Sinajaus kalno Dievo duoto Įstatymo, bet įvykdė, galutinai jį paaiškindamas. Jis yra dieviškasis Įstatymo Leidėjas, visiškai įvykdantis šį Įstatymą. Be to, savo kaip ištikimojo Tarno permaldaujamąja mirtimi jis aukoja vienintelę auką, galinčią atpirkti visus „pirmojoje Sandoroje padarytus nusižengimus“ (Žyd 9, 15).

115.  Kokia buvo Jėzaus laikysena Jeruzalės šventyklos atžvilgiu?

583-586593Jėzus kaltintas priešiškumu šventyklai. Tačiau jis gerbė ją kaip savo „Tėvo namus“ (Jn 2, 16) ir joje išdėstė svarbią savo mokymo dalį. Bet kartu jis išpranašavo jos sugriovimą, susiedamas jį su savo mirtimi. Jėzus sakė pats esąs galutinė Dievo buveinė tarp žmonių.

116.  Ar Jėzus prieštaravo Izraelio tikėjimui į vienatinį ir gelbstintį Dievą?

587-591594Jėzus niekada neprieštaravo tikėjimui į vienatinį Dievą, net atlikdamas aukščiausią dieviškąjį darbą, išpildantį mesijinius pažadus ir atskleidžiantį jo lygybę su Dievu, būtent atleisdamas nuodėmes. Jėzaus reikalavimas įtikėti jį ir atsiversti leidžia suvokti, kokia tragiškai nesupratinga buvo teismo taryba, nusprendusi, jog jis nusipelno mirties dėl piktžodžiavimo.

117.  Kas yra atsakingas už Jėzaus mirtį?

595-598Dėl Jėzaus kančios ir mirties negalima pakaltinti nei anuo metu, nei vėliau ir kitur gyvenusių žydų. Atpirkėjo kančių priežastis ir įrankis iš tiesų yra kiekvienas konkretus nusidėjėlis, t. y. kiekvienas žmogus. Sunkiausia kaltė tų, kurie, ypač būdami krikščionys, dažnai įpuola į nuodėmę ir mėgaujasi nedorybėmis.

118.  Kodėl Kristaus mirtis yra Dievo plano dalis?

599-605619Siekdamas sutaikinti su savimi visus dėl nuodėmės pasmerktus mirti žmones, Dievas iš meilės ryžosi atsiųsti savo Sūnų, kad šis atiduotų save mirčiai už nusidėjėlius. Paskelbta Senajame Testamente, pirmiausia kaip kenčiančio Tarno auka, Kristaus mirtis įvyko, „kaip skelbė Raštai“.

119.  Kaip Kristus paaukojo save Tėvui?

606-609620Visas Kristaus gyvenimas yra laisva auka Tėvui, vykdant jo išganymo planą. Jis atidavė savo gyvybę „kaip išpirką už daugelį“ (Mk 10, 45). Šitaip jis sutaikino su Dievu visą žmoniją. Jo kančia ir mirtis parodo, kad jo žmogystė buvo dieviškosios Meilės, trokštančios išganyti visus žmones, laisvas ir tobulas įrankis.

120.  Kaip reiškiasi Jėzaus auka per Paskutinę vakarienę?

610-611621Savo kančios išvakarėse per Paskutinę vakarienę su apaštalais Jėzus užbėga už akių savo savanoriškam pasiaukojimui, t. y. iš anksto išreiškia jį ženklais ir įgyvendina: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas“ (Lk 22, 19), „Tai yra mano kraujas […], kuris už daugelį išliejamas“ (Mt 26, 28). Taip jis įsteigia Eucharistiją kaip savo aukos „atminimą“ (1 Kor 11, 25) ir kartu paskiria savo apaštalus Naujosios Sandoros kunigais.

121.  Kas vyksta agonijos Getsemanėje metu?

612Nepaisant pasibaisėjimo, kurį Dievo Sūnaus, „Gyvybės kūrėjo“ (Apd 3, 15), visiškai šventai žmogystei kelia mirtis, Dievo Sūnaus žmogiškoji valia susilieja su Tėvo valia: norėdamas mus išgelbėti, Jėzus imasi nešti mūsų nuodėmes savo kūnu, „tapdamas klusnus iki mirties“ (Fil 2, 8).

122.  Kokie yra Kristaus aukos ant kryžiaus padariniai?

613-617622-623Jėzus laisvai paaukojo savo gyvybę kaip permaldavimo auką, t. y. atlygino už mūsų kaltes visišku savo meilės klusnumu iki pat mirties. Ši Dievo Sūnaus „meilė iki galo“ (Jn 13, 1) sutaikina visą žmoniją su Tėvu. Tad Kristaus Velykų auka nepakartojamai, tobulai ir galutinai atperka visus žmones ir atveria jiems bendrystę su Dievu.

123.  Kodėl Jėzus kviečia savo mokinius imti kryžių?

618Kviesdamas savo mokinius imti savo kryžių ir sekti juo, Jėzus nori į savo atperkamąją auką įtraukti tuos, kurie pirmi naudojasi jos gėrybėmis.

124.  Kokia buvo kape gulinčio Jėzaus kūno būklė?

624-630Kristus tikrai mirė ir tikrai buvo palaidotas. Tačiau dieviškoji galia išsaugojo jo kūną nuo gedimo.