Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Dieviškojo Apreiškimo perdavimas

11.  Kodėl ir kaip perduodamas dieviškasis Apreiškimas?

74Dievas „trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą“ (1 Tim 2, 4), t. y. pažintų Jėzų Kristų. Štai kodėl būtina skelbti Kristų visiems žmonėms pagal jo paliepimą: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28, 19). Tai įgyvendinama per Apaštalų Tradiciją.

12.  Kas yra Apaštalų Tradicija?

75-79839698Apaštalų Tradicija yra Kristaus žinios perdavimas nuo krikščionybės pradžios per skelbimą, liudijimą, institucijas, kultą, įkvėptuosius raštus. Apaštalai perdavė savo įpėdiniams vyskupams, o per juos ir visoms kartoms iki laikų pabaigos tai, ką buvo gavę iš Kristaus ir sužinoję iš Šventosios Dvasios.

13.  Kaip įgyvendinama Apaštalų Tradicija?

76Apaštalų Tradicija įgyvendinama dvejopai: gyvu Dievo žodžio perdavimu (tiesiog vadinamu Tradicija) ir per Šventąjį Raštą, kuris yra tas pats išganymo skelbimas, išreikštas raštu.

14.  Koks Tradicijos ir Šventojo Rašto ryšys?

80-8297Tradicija ir Šventasis Raštas yra glaudžiai tarp savęs susiję ir bendrauja tarpusavyje. Abu jie daro Kristaus slėpinį esamą bei vaisingą Bažnyčioje ir plaukia iš to paties dieviškojo šaltinio. Jie sudaro vieną šventą tikėjimo paveldą, iš kurio Bažnyčia semiasi tikrumo dėl visų apreikštųjų tiesų.

15.  Kam patikėtas tikėjimo paveldas?

84919499Nuo apaštalų laikų tikėjimo paveldas patikėtas visai Bažnyčiai. Visa Dievo tauta, padedama Šventosios Dvasios ir vadovaujama Bažnyčios Magisteriumo, antgamtiniu tikėjimo jausmu priima dieviškąjį Apreiškimą, tolydžio vis labiau jį suvokia ir pritaiko gyvenime.

16.  Kam patikėta autentiškai aiškinti tikėjimo paveldą?

85-90100Autentiškai aiškinti tikėjimo paveldą patikėta vien gyvajam Bažnyčios Magisteriumui, t. y. Petro įpėdiniui, Romos vyskupui, ir bendrystėje su juo esantiems vyskupams. Magisteriumas, Dievo žodžio tarnyboje besinaudojantis tikra tiesos charizma, taip pat turi apibrėžti dogmas, kurios yra ne kas kita, kaip dieviškajame Apreiškime glūdinčių tiesų formuluotės. Ši Magisteriumo galia taikoma ir tiesoms, būtinai susijusioms su Apreiškimu.

17.  Koks santykis yra tarp Rašto, Tradicijos ir Magisteriumo?

95Jie taip artimai susiję tarpusavyje, kad nė vienas neegzistuoja be kitų. Šventosios Dvasios veikimu jie visi drauge, kiekvienas savaip, veiksmingai prisideda prie žmonių išganymo.