Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Antras poskyris. Maldos tradicija

2650S-557Y-490Y-496Malda nėra vien spontaniškai prasiveržęs vidinis postūmis: melstis reikia norėti. Juo labiau neužtenka žinoti, ką apie maldą atskleidžia Šventasis Raštas: melstis būtina ir mokytis. Dėl to Šventoji Dvasia gyvu perdavimu (šventąja Tradicija) moko Dievo vaikus melstis tikinčioje ir besimeldžiančioje Bažnyčioje 1.

2651S-557Y-490Krikščioniškos maldos tradicija yra viena iš formų, kuriomis plėtojama tikėjimo tradicija, ypač ją apmąstant ir studijuojant tikintiesiems, kurie saugo savo širdyje išganymo ekonomijos įvykius bei žodžius ir gilinasi į savo pačių išgyvenamą dvasinę tikrovę.2

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

2650-2651557. Kuo maldai svarbi Tradicija?

Šventoji Dvasia Bažnyčioje per gyvąją Tradiciją moko melstis Dievo vaikus. Iš tiesų malda neapsiriboja spontaniška vidinio postūmio apraiška, bet apima išgyvenamos dvasinės tikrovės kontempliavimą, tyrimą ir suvokimą.

KBKS 557 kontekstas

YC nuorodos

2650-2651490. Ar pakanka melstis tik tuomet, kai esi tam nusiteikęs?

2650496. Kam meldžiantis mums reikia Šventosios Dvasios?

 

KBK išnašos

1Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821.

2Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821.