Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Malonė ir nuteisinimas

422.  Kas yra nuteisinimas?

1987-19952017-2020Nuteisinimas yra iškiliausias Dievo meilės darbas. Tai gailestingas ir neužsitarnaujamai dovanojamas Dievo veikimas, panaikinantis mūsų nuodėmes ir padarantis visą mūsų esybę teisią ir šventą. Tai įvyksta per Kristaus kančia pelnytą ir Krikštu dovanojamą Šventosios Dvasios malonę. Nuteisinimas duoda pradžią žmogaus laisvam atsakui, t. y. tikėjimui į Kristų ir bendradarbiavimui su Šventosios Dvasios malone.

423.  Kas yra nuteisinamoji malonė?

1996-199820052021Malonė yra neužsitarnaujama dovana, kurią mums dovanoja Dievas, kad galėtume dalyvauti jo trejybiškajame gyvenime ir gebėtume veikti iš meilės jam. Ji vadinama išliekamąja, arba pašvenčiamąja, arba sudievinamąja malone, nes ja mes pašventinami ir sudievinami. Ji yra antgamtinė, nes visiškai priklauso nuo dovanojamo Dievo užmojo ir pranoksta žmogaus protą bei jėgas. Todėl ji neprieinama mūsų patyrimui.

424.  Kokios yra kitos malonės rūšys?

1999-20002003-20042023-2024Be išliekamosios malonės dar yra: veikiančioji malonė (su tam tikromis aplinkybėmis susijusios dovanos); sakramentinė malonė (kiekvienam sakramentui būdingos dovanos); ypatingosios malonės, arba charizmos (jų tikslas – bendrasis Bažnyčios gėris), įskaitant luomo malones, lydinčias bažnytinio tarnavimo ir gyvenimo pareigų atlikimą.

425.  Koks yra ryšys tarp malonės ir žmogaus laisvės?

2001-2002Malonė ankstesnė už žmogaus laisvą atsaką, ji parengia ir paskatina jį. Ji atitinka giliuosius žmogiškosios laisvės troškimus, ją kviečia bendradarbiauti ir veda į tobulumą.

426.  Kas yra nuopelnas?

2006-20102025-2026Nuopelnas yra tai, kas duoda teisę į atlygį už gerą veiksmą. Dievo atžvilgiu žmogus savo išgalėmis nieko negali pelnyti, nes viską yra kaip dovaną gavęs iš jo. Vis dėlto Dievas suteikia žmogui galimybę įgyti nuopelnų vienijantis su Kristaus meile – mūsų nuopelnų Dievo akyse šaltiniu. Gerų darbų nuopelnai pirmiausia priskirtini Dievo malonei ir tik paskui – laisvai žmogaus valiai.

427.  Kokių gėrybių galima pelnyti?

2010-20112027Šventosios Dvasios veikimu sau ir kitiems galime pelnyti malonių, padedančių šventėti ir pasiekti amžinąjį gyvenimą, taip pat laikinųjų gėrybių, mums reikalingų pagal Dievo planą. Niekas negali pelnyti pirmosios malonės, pradedančios atsivertimą ir nuteisinimą.

428.  Ar visi mes pašaukti krikščioniškajam šventumui?

2012-20162028-2029Krikščioniškajam šventumui pašaukti visi tikintieji. Tai krikščioniškojo gyvenimo pilnatvė ir meilės tobulybė, tampanti tikrove artimoje vienybėje su Kristumi, o jame ir su Švenčiausiąja Trejybe. Krikščionio šventėjimo kelias, perėjęs per kryžių, baigsis galutiniu teisiųjų prisikėlimu, kuriame Dievas bus viskas visame kame.