Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Ligonių patepimo sakramentas

313.  Kaip liga išgyvenama Senajame Testamente?

1499-1502Senajame Testamente žmogus per ligą išgyvena savo ribotumą ir kartu suvokia, kad liga slėpiningu būdu susijusi su nuodėme. Pranašai nujautė, kad ji gali būti vertinga ir atperkant savo bei kitų nuodėmes. Tad liga būdavo išgyvenama žvelgiant į Dievą ir meldžiant jo išgydymo.

314.  Kokia yra Jėzaus atjautos ligoniams prasmė?

1503-1505Jėzaus atjauta ligoniams ir daugybė išgydymų akivaizdžiai rodo, kad su juo atėjo Dievo karalystė, vadinasi, ir pergalė prieš nuodėmę, kančią ir mirtį. Savo kančia ir mirtimi jis naujai įprasmina kančią, kuri, sujungta su jo kančia, gali tapti mūsų ir kitų išskaistinimo bei išganymo priemone.

315.  Kokia yra Bažnyčios laikysena ligonių atžvilgiu?

1506-15131526-1527Iš Viešpaties gavusi paliepimą gydyti ligonius, Bažnyčia stengiasi jį vykdyti, rūpindamasi jais ir lydėdama juos užtarimo malda. Pirmiausia ji turi ypatingą ligoniams skirtą sakramentą, kurį įsteigė pats Kristus ir paliudijo šventasis Jokūbas: „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu“ (Jok 5, 14–15).

316.  Kas gali priimti Ligonių patepimo sakramentą?

1514-15151528-1529Jį gali priimti kiekvienas tikintysis, dėl ligos ar senatvės priartėjus mirties pavojui. Tas pats tikintysis gali vėl jį priimti, jei liga pasunkėja arba jei jis sunkiai suserga iš naujo. Prieš švęsdamas šį sakramentą, ligonis, jei tik įmanoma, turi atlikti asmeninę išpažintį.

317.  Kas teikia šį sakramentą?

15161530Jį gali teikti tik vyskupai arba kunigai.

318.  Kaip švenčiamas šis sakramentas?

1517-15191531Šio sakramento šventimą iš esmės sudaro ligonio kaktos bei rankų (Romos apeigose, o kitose apeigose ir kitų kūno dalių) patepimas aliejumi, jei tik įmanoma, palaimintu vyskupo, lydimas kunigo maldos, kuria prašoma ypatingos šio sakramento malonės.

319.  Kokie yra šio sakramento padariniai?

1520-15231532Juo suteikiama ypatinga malonė, artimiau suvienijanti ligonį su Kristaus kančia jo paties ir visos Bažnyčios labui, dovanojama paguoda, ramybė, drąsa ir nuodėmių atleidimas, jei ligonis negalėjo atlikti išpažinties. Kartais, jei Dievas to nori, šis sakramentas grąžina fizinę sveikatą. Kiekvienu atveju Ligonių patepimas parengia ligonį kelionei į Tėvo namus.

320.  Kas yra Viatikas?

1524-1525Tai Eucharistija, kurią gauna besirengiantys palikti šį žemiškąjį gyvenimą ir pereiti į amžinąjį. Mirusio ir prisikėlusio Kristaus Kūno ir Kraujo Komunija, priimta žengiant iš šio pasaulio pas Tėvą, yra amžinojo gyvenimo sėkla ir prisikėlimo galybė.