KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Žmogaus pašaukimas: gyventi Šventojoje Dvasioje / Pirmas poskyris. Žmogaus asmens kilnumas

5 skirsnis. Aistrų moralumas

1762  Žmogus siekia palaimos sąmoningais veiksmais; jo patiriamos aistros, arba jausmai, gali tam nuteikti ir prie to prisidėti.

I. Aistros

1763  Žodis „aistros“ priklauso krikščionių paveldui. Jausmai, arba aistros, yra juslingumo jauduliai, skatinantys veikti arba neveikti pagal tai, kas suvokiama ar įsivaizduojama kaip gera arba kaip bloga.

1764  Aistros yra žmogaus psichikos natūralūs dėmenys, jos užima tarpinę vietą tarp juslinio ir dvasinio gyvenimo ir yra juos jungianti grandis. Mūsų Viešpats pastebi, kad šaltinis, kuriame tūno aistros, yra žmogaus širdis.43

1765  Aistrų yra daug. Visų svarbiausia yra meilė, kylanti iš potraukio į gėrį. Meilė pažadina nesamo gėrio troškimą ir viltį jį pasiekti. Išsipildžiusį troškimą lydi pasitenkinimas ir džiaugimasis turimu gėriu. Suvokta blogio grėsmė kelia neapykantą, pasibjaurėjimą ir būsimo blogio baimę. Tokie jauduliai baigiasi liūdesiu dėl esamo blogio arba jam priešpriešinamu pykčiu.

1766  „Mylėti – tai kam nors trokšti gėrio.“44 Šis pirminis žmogaus širdies polinkis į gėrį yra visų kitų aistrų šaltinis. Mylimas tik gėris.45 „Aistros yra blogos, jei meilė bloga, geros – jeigu ji gera.“46

II. Aistros ir moralinis gyvenimas

1767  Pačios aistros nėra nei geros, nei blogos. Moralės požiūriu jos vertinamos tiek, kiek iš tiesų priklauso nuo proto ir valios. Aistros yra vadinamos valingomis „dėl to, kad valia arba jas pažadina, arba joms nesipriešina“47. Kad moralinis, arba žmogiškasis, gėris būtų tobulas, aistras turi tvarkyti protas.48

1768  Stiprūs jausmai dar neparodo nei asmens moralumo, nei jo šventumo; tai tik neišsemiama vaizdinių ir nuotaikų atsarga, kuria reiškiasi moralinis gyvenimas. Moralės požiūriu aistros yra geros, kai jos turi įtakos geram veiksmui; priešingu atveju jos yra blogos. Gera valia jausmus palenkia sau ir nukreipia į gėrį ir palaimą; bloga valia pasiduoda netvarkingoms aistroms ir jas dar sustiprina. Emocijos ir jausmai gali būti dorybių sutaurinti arba ydų sujaukti.

1769  Krikščionio gyvenime pati Šventoji Dvasia atlieka savo darbą, apimdama visą jo asmenį su jo kentėjimais, baime ir liūdesiu; tai matyti Viešpaties agonijos Alyvų sode bei kančios metu. Kristuje žmogiškuosius jausmus gali ištobulinti Jo gailestingoji meilė ir dieviškoji palaima.

1770  Moralės požiūriu žmogus yra tobulas, kai jį kreipia į gėrį ne vien jo valia, bet ir jausmai, kaip pasakyta psalmėje: „Mano širdis ir kūnas gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui“ (Ps 84, 3).

Santrauka

1771  Žodis „aistros“ reiškia afektus, arba jausmus. Emocijos padeda žmogui nujausti gėrį ir įtarti blogį.

1772  Svarbiausios aistros yra meilė ir neapykanta, troškimas ir baimė, džiaugsmas, liūdesys ir pyktis.

1773  Aistros, kaip jausmingumo jauduliai, moralės požiūriu nėra nei geros, nei blogos. Tik būdamos pavaldžios arba nepavaldžios protui ir valiai, jos yra geros arba blogos moralės požiūriu.

1774  Emocijos ir jausmai gali būti dorybių sutaurinti arba ydų sujaukti.

1775  Moralinio gėrio požiūriu žmogus yra tobulas, kai jį į gėrį kreipia ne vien jo valia, bet ir „širdis“.

Išnašos

43 Plg. Mk 7, 21.

44 Šv. Tomas Akv., S. th. 1-2, 26, 4.

45 Plg. Šv. Augustinas, Trin. 8, 3, 4.

46 Šv. Augustinas, Civ. 14, 7.

47 Šv. Tomas Akv., S. th. 1-2, 24, 1.

48 Plg. šv. Tomas Akv., S. th. 1-2, 24, 3.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003