KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Malda krikščionio gyvenime

Kas yra malda? [2559-2565]
Malda kaip Dievo dovana
Malda kaip Sandora
Malda kaip bendrystė
Pirmas poskyris. Maldos apreiškimas [2566-2649]
Visuotinis pašaukimas melstis [2566-2567]
1 skirsnis. Senajame Testamente [2568-2597]
Kūrinija – maldos šaltinis
Pažadas ir tikėjimo malda
Mozė ir tarpininko malda
Dovydas ir karaliaus malda
Elijas, pranašai ir širdies atsivertimas
Psalmės – bendruomenės malda
Santrauka
2 skirsnis. Laiko pilnatvei atėjus [2598-2622]
Jėzus meldžiasi
Jėzus moko melstis
Jėzus išklauso maldą
Švenčiausiosios Mergelės Marijos malda
Santrauka
3 skirsnis. Bažnyčios laikais [2623-2649]
I. Laiminimas ir garbinimas
II. Prašymo malda
III. Užtarimo malda
IV. Dėkojimo malda
V. Šlovinimo malda
Santrauka
Antras poskyris. Maldos tradicija [2650-2696]
1 skirsnis. Prie maldos šaltinių [2652-2662]
Dievo žodis
Bažnyčios liturgija
Dieviškosios dorybės
„Šiandien“
Santrauka
2 skirsnis. Maldos kelias [2663-2682]
Malda Tėvui
Malda Jėzui
„Ateik, Šventoji Dvasia“
Bendrystėje su Švenčiausiąja Dievo Motina
Santrauka
3 skirsnis. Maldos vadovai [2683-2696]
„Liudytojų debesis“
Tarnaujantieji maldai
Maldai tinkamos vietos
Santrauka
Trečias poskyris. Maldos gyvenimas [2697-2758]
1 skirsnis. Maldos formos [2700-2724]
I. Žodinė malda
II. Meditacija
III. Kontempliatyvioji malda
Santrauka
2 skirsnis. Maldos kova [2725-2758]
I. Prieštaros maldai
II. Nuolankus širdies budėjimas
III. Sūniškas pasitikėjimas
IV. Ištvermingai mylėti
Jėzaus Valandos malda
Santrauka

2558  „Didis yra tikėjimo slėpinys.“ Bažnyčia jį išpažįsta Apaštalų tikėjimo simboliu (pirma dalis) ir švenčia sakramentine liturgija (antra dalis), kad tikinčiųjų gyvenimas taptų kaip Kristaus Šventojoje Dvasioje Dievo Tėvo garbei (trečia dalis). Tad šis slėpinys reikalauja, kad tikintieji juo tikėtų, jį švęstų ir gyventų gyvu ir asmenišku ryšiu su gyvuoju ir tikruoju Dievu. Tas ryšys yra malda.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003