KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Viešpaties malda: „Tėve mūsų“

1 skirsnis. „Visos Evangelijos apibendrinimas“ [2761-2776]
I. Centrinė vieta Šventajame Rašte
II. „Viešpaties malda“
III. Bažnyčios malda
Santrauka
2 skirsnis. „Tėve mūsų, kuris esi danguje“ [2777-2802]
I. „Drįstame artintis, visiškai pasitikėdami“
II. „Tėve!“
III. Tėve „mūsų“
IV. „Kuris esi danguje“
Santrauka
3 skirsnis. Septyni prašymai [2803-2865]
I. „Teesie šventas tavo vardas“
II. „Teateinie tavo karalystė“
III. „Teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“
IV. „Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien“
V. „Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“
„Atleisk mums mūsų kaltes...“
„...kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“
VI. „Neleisk mūsų gundyti“
VII. „Bet gelbėk mus nuo pikto(jo)“
Baigiamoji doksologija
Santrauka

2759  „Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: 'Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius'“ (Lk 11, 1). Atsiliepdamas į tą prašymą, Viešpats patikėjo savo mokiniams ir visai Bažnyčiai pagrindinę krikščionių maldą. Šv. Lukas pateikia trumpąjį (penkių prašymų),1 šv. Matas – išplėstąjį (septynių prašymų) tekstą.2 Bažnyčios liturginėje tradicijoje išlaikytas šv. Mato tekstas (Mt 6, 9–13):

Tėve mūsų, kuris esi danguje,
Teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto.

2760  Labai greitai liturgijoje Viešpaties maldą tapo įprasta užbaigti doksologija: „Nes Tavo galybė ir garbė per amžius.“3 Apaštališkosios konstitucijos dar priededa pradžioje žodį „valdžia“,4; tokia formulė šiandien pateikiama ekumeninėje maldoje. Bizantijos tradicija prieš žodį „garbė“ priduria: „Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“. Romos mišiole paskutinis prašymas papildomas5 dar viena perspektyva – palaimingos vilties6 ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo laukimu. Po to eina visų susirinkusiųjų pritarimo šūksnis arba tęsiama apaštališkųjų konstitucijų doksologija.

Išnašos

1 Plg. Lk 11, 2-4.

2 Plg. Mt 6, 9-13.

3 Didache 8, 2.

4 Constitutiones apostolicae 7, 24, 1.

5 Plg. Rm I, embolizmas.

6 Plg. Tit 2, 13.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003